K e r a l P r i s o n s

ഉത്തരവുകൾ - 2024

ക്രമ നമ്പർ ഉത്തരവ് നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
25
E3-24798/2014/PrHQ
18/07/2024 ഓഫീസ്‌ അറ്റന്‍ഡന്റുമാരുടെ സേവനം വിവിധ സെക്ഷനുകളില്‍ ക്രമീകരിച്ച്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
24
P4-15922/2021
17/07/2024 ഇ-ഒഫീസ് സംവിധാനത്തിന് നോഡൽ ഓഫിസർ/ മാസ്റ്റർ ട്രെയ്നറെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്.
മലയാളം
23
E5-20072/2024/PrHQ
17/07/2024 അസി.പ്രിസൺ ഓഫീസർ ശ്രീ. പ്രശാന്ത്കുമാർ വി.എസ് നെ ജോലി ക്രമീകരണ വ്യവസ്ഥയിൽ ആസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്:-
മലയാളം
22
E1-16341/2024/PrHQ
05/06/2024 15-ാം നിയമസഭയുടെ 11-ാം സമ്മേളനം- നോഡൽ ഓഫീസറെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
21
E1-16341/2024/PrHQ
05/06/2024 15-ാം നിയമസഭയുടെ 11-ാം സമ്മേളനം- ജയിൽ ആസ്ഥാനകാരയാലയത്തിൽ എൽ.എ സെൽ രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
20
E1-16220/2024/PrHQ
30/05/2024 ടെക്നിക്കൽ സെല്ലിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ജോയിന്റ്‌ സൂപ്രണ്ട്‌ ശ്രീ. സമീര്‍.എ അവധിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനാല്‍ ടെക്നിക്കൽ സെല്ലിന്റെ ചുമതല ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍ ശ്രീ. സിനീഷ്‌ എസ്‌. ന്‌ നല്‍കികൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
19
E1-15732/2024/PrHQ
26/05/2024 ദക്ഷിണമേഖല ഡി.ഐ.ജിയുടെയും, ചീമേനി തുറന്ന ജയില്‍, കണ്ണൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ സൂപ്രണ്ടുമാരുടെയും പൂര്‍ണ്ണ അധിക ചുമതല നല്‍കി ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
18
E7-4686/2024/PrHQ
24/05/2024 ജയില്‍ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ മാനസിക സംഘര്‍ഷം കുറയ്ക്കുന്നതിന്‌ താല്പര്യമുള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്ക്‌ കാണ്‍സിലിംഗ്‌ നല്‍കുന്നതിന്‌ വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസര്‍മാരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പാനല്‍ രൂപീകരിച്ച്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
17
P4-29494/2023/PrHQ
24/04/2024 2023-24 വര്‍ഷം ജയിലുകളുടെ നവീകരണം വാര്‍ഷിക പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ ജയില്‍ ആസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലെ വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കു അനുവദിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
മലയാളം
16
E1-10613/2024/PrHQ
20/04/2024 പ്രിസണ്‍ ഡെവലപ്മെന്റ്‌ ഫണ്ട്‌ സംബന്ധമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്‌ അക്കാണ്ട്‌സ്‌ സെക്ഷനിലെ എ2 സീറ്റിനെ ചുമതലപ്പപെടുത്തിക്കൊണ്ട്‌ ഉത്തരവാകുന്നു.
മലയാളം
15
E1-10377/2024/PrHQ
18/04/2024 2024 ലോക്‌ സഭാ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ Static Surveillance Team ല്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യുന്നതിന്‌ ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലെ 7 വനിതാ ജീവനക്കാരെ വിടുതല്‍ ചെയ്തതിനാല്‍ ടി ജീവനക്കാര്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സീറ്റുകളിലെ ചാര്‍ജ്ജ്‌ നല്‍കി ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
14
P4-29494/2023/PrHQ
15/04/2024 ജയിലുകളുടെ നവീകരണം വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2023-24 - ജയിലാസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിലെ പ്ലാനിംഗ്‌ /അക്കൌണ്ട്‌സ്‌, ജനറല്‍ സെക്ഷനുകള്‍ക്ക്‌ ഫോട്ടോകോപ്പിയര്‍ അനുവദിച്ചു കൊണ്ട്‌ ഉത്തരവാകുന്നു.
മലയാളം
13
E1-10377/2024/PrHQ
03/04/2024 ചീഫ്‌ ആഡിറ്റ്‌ ഓഫീസര്‍ ശ്രീ.ശ്രീകുമാര്‍.വിയെ 2024 ലെ ലോകസഭ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപെട്ട്‌ Static Surveillance Team ല്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യുന്നതിന്‌ ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയത്തില്‍ നിന്നും വിടുതല്‍ ചെയ്തുകൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
12
E1-9599/2024/PrHQ
03/04/2024 നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്പെഷ്യൽ സബ്‌ ജയില്‍ സൂപ്രണ്ടിന്റെ പൂര്‍ണ്ണ അധിക ചുമതല അസിസ്റ്റന്റ്‌ സൂപ്രണ്ട്‌ ഗ്രേഡ്‌-2 ശ്രീ.സുനില്‍.എസ്‌.കുമാറിന്‌ നല്‍കിക്കൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
11
E1-8851/2024/PrHQ
03/04/2024 പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ - ഹര്‍ജികള്‍ സംബന്ധിച്ച സമിതി (2023-26) - ശിപാര്‍ശകളില്‍ മറുപടി സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്‌ - സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്‌ ശ്രീ.ചന്ദ്രദാസ്‌.കെയെ നോഡല്‍ ഓഫീസറായി നിയമിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
10
E1_9307_2024_PrHQ
01/04/2024 ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയം - ജീവനക്കാര്യം - ജനറല്‍ സെക്ഷനിലെ G1 സീറ്റിന്റെ പൂര്‍ണ്ണ അധികചുമതല WP3 സീറ്റിലെ ക്ലര്‍ക്ക്‌ ശ്രീമതി. ആശ കെയ്ക്ക്‌ നല്‍കികൊണ്ട്‌ ഉത്തരവാകുന്നു.
മലയാളം
09
P5-7784/2024/PrHQ
07/03/2024 അസിസ്റ്റന്റ്‌ പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍ ശ്രീ.ഗോഡ്‌ വിന്‍ .എസ്‌ നെ ഫാക്ട്‌ ചെക്ക്‌ ഡിവിഷന്‍ വെബ്‌ സൈറ്റിന്റെ നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍ ആയി നിയമിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഉത്തരവാകുന്നു.
മലയാളം
08
E1_32454_2022_PrHQ
05/03/2024 ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങള്‍ EIS സോഫ്റ്റ്‌ വെയറില്‍ അപ്ഡേറ്റ്‌ ചെയുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ക്ലര്‍ക്ക്‌ ശ്രീ. ഷിബു ശശി. എസ്‌ നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
07
E1-6039/2024/PrHQ
24/02/2024 ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക്‌ സീറ്റ്‌ മാറ്റം നല്‍കി ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
06
E1-6201/2024/PrHQ
23/02/2024 ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലെ ടൈപ്പിസ്റ്റ്‌ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക്‌ സെക്ഷന്‍ മാറ്റം നല്‍കി ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
05
E7-25337/2022/PrHQ
07/02/2024 കേരള ജയില്‍ പ്രിസണ്‍സ്‌ സ്പോര്‍ട്സ്‌ മീറ്റ്‌ സംസ്ഥാനതല സംഘാടക സമിതി രൂപികരിച്ച്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
04
P2-4845/2018/PrHQ
31/01/2024 ജയിലുകളിലെ ഭക്ഷ്യനിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റുകളില്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ വില വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പുഠപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
03
ഇ1-2466/2024/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
22/01/2024 15-ാം നിയമസഭയുടെ 10-ാം സമ്മേളനം- ജയിൽ ആസ്ഥാനകാരയാലയത്തിൽ എൽ.എ സെൽ രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
02
ഇ1-36408/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
18/01/2024 വിയ്യൂര്‍, കണ്ണൂര്‍ സിക്ക എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ സെന്ററുകളുടെ ചുമതല യഥാക്രമം വിയ്യൂര്‍, കണ്ണൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ സുൂപ്രണ്ടൂമാര്‍ക്ക്‌ നല്‍കിക്കൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
01
P2-19470/2011/PrHQ
13/01/2024 ജയിലുകളെയും കോടതികളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ്‌ സംവിധാനം- കമ്മിറ്റി പുനഃക്രമീകരിച്ചു ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം

സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ - 2024

ക്രമ നമ്പർ ഉത്തരവ് നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
18
നം. ഉപ.സി.2/226/2020/ഉഭപവ
24/06/2024 സര്‍വീസ്‌ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളില്‍ പരിഹാരത്തിനായി സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌.
മലയാളം
17
GO. No.8/2024/P&ARD
10/06/2024 ഉദ്യോഗസ്ഥ-ഭരണപരിഷ്ടാര (ഔദ്യോഗികഭാഷ) വകുപ്പില്‍ നിന്നുള്ള ഉത്തരവ്‌.
മലയാളം
16
GO. No.66/2024/GAD
15/06/2024 അയ്യാവൈകുണ്ഠസ്വാമി ജയന്തി ദിനം സംബന്ധിച്ച്.
മലയാളം
15
SPD-C3/216/2022-SPD
18/05/2024 വിവിധ വകുപ്പുകളില്‍ നിന്നുള്ള യോഗ നടപടികുറിപ്പുകളുടെ കരടുകൾ അംഗീകാരത്തിനായി സര്‍ക്കാരിലേയ്ക്ക്‌ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.
ഇംഗ്ലീഷ്
14
SPD-C3/216/2022-SPD
09/05/2024 സര്‍ക്കാരിന്റെ അച്ചടി ജോലികള്‍, അച്ചടി വകുപ്പിന്റെ നിയന്ദ്രണത്തിലുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ പ്രസ്സുകള്‍ മുഖാന്തരം നിര്‍വ്വഹിക്കണമെന നിര്‍ദ്ദേശം പാലിക്കാത്തത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌
മലയാളം
13
01/എസ്.സി.3/2024/പൊ.ഭ.(എസ്.സി.)
10/05/2024 കേരളപുരസ്കാരങ്ങൾ 2024 - നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
മലയാളം
12
A1/64/2024/PD
11/04/2024 വൈദ്യുത ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ പവര്‍(എ) വകുപ്പില്‍ നിന്നുള്ള സര്‍ക്കുലര്‍
ഇംഗ്ലീഷ്
11
G.O (P) No.37/2024/HOME
02/04/2024 പാവപ്പെട്ട തടവുകാർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി - ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
ഇംഗ്ലീഷ്
10
G.O.(Rt)No.879/2024/HOME
22/03/2024 സംസ്ഥാനതല ഉപദേശക സമിതി ചെയര്‍മാന്‍ റിട്ട. ജസ്റ്റിസ്‌ കെ.കെ. ദിനേശന്റെ രാജി സ്വീകരിച്ച്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
09
EL3/14/2022-ELEC
27/03/2024 തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ ചുമതലകള്‍ക്ക്‌ ORDER സോഫ്ട്‍വെയർ മുഖേനയുള്ള പോളിംഗ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിന്യാസം - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌.
മലയാളം
08
പി.ഡി.ബി1/19/2024-പിഎഡി
21/03/2024 പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ - ഹർജികൾ സംബന്ധിച്ച സമിതി (2021-23) - രണ്ടാമത് റിപ്പോർട്ട് - സമിതി ശിപാർശകൾ - കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
മലയാളം
07
G.O.(Rt)No.1272/2024/GAD
16/03/2024 2024 ലോക്‌ സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് - മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം - സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
ഇംഗ്ലീഷ്
06
G.O.(Ms)No.69/2024/HOME
06/03/2024 സെൻട്രൽ പ്രിസൺ & കറക്ഷണൽ ഹോം, വിയ്യൂർ :- ജയിൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം തടവുകാർക്ക് അകാലവിടുതൽ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്:-
ഇംഗ്ലീഷ്
05
സ. ഉ(സാധാ) നം. 575/2024/GAD
06/02/2024 ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതലകൾക്കായി ബി.എൽ.ഒ. മാർക്ക് ഡ്യൂട്ടി ലീവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
04
EL4/2/2024-ELEC
18/01/2024 ലോക്‌സഭാ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, 2024 - മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം - നിർദ്ദേശങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച്.
ഇംഗ്ലീഷ്
03
സ. ഉ(അച്ചടി)നം.1/2024/P&EA
08/01/2024 കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ്‌ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
02
സ. ഉ(അച്ചടി)നം.1/2024/പൊ.ഭ.വ
22/01/2024 സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു വിഭാഗം സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരും അദ്ധ്യാപകരും 2024 ജനുവരി 24 ന്‌ നടത്തുന്ന സൂചന പണിമുടക്ക്‌ - സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച്‌ - ഉത്തരവ്‌ പൂറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
01
സ.ഉ. (സാധാ) നം.28/2024/GAD
02/01/2024 2024 നവംബര്‍ 1 മുതല്‍ 7 വരെ "കേരളീയം 2024" സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള ഓര്‍ഗനൈസിംഗ്‌ കമ്മിറ്റിയില്‍ സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ്‌ ഡയറക്ടറെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം

ഉത്തരവുകൾ - 2023

ക്രമ നമ്പർ ഉത്തരവ് നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
41
ഇ1-25185/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
26/12/2023 ശ്രീമതി. അലുമോള്‍ ബേബി - ജയിലാസ്ഥാന കാര്യാലയത്തില്‍ കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഗ്രേഡ്‌ 2 തസ്തികയില്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
40
ഇ4-36611/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
09/12/2023 ആര്‍.ആര്‍.ഓണ്‍ലൈന്‍ സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്‌ നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍ ആയി ശ്രീ. സുനില്‍ കുമാര്‍ സി.പി.യെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
മലയാളം
39
ജി1-37273/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
07/12/2023 നവകേരള സദസ്സിൽ ജയില്‍ വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച്‌ ലഭിയ്ക്കുന്ന പരാതികളിന്മേല്‍ സമയബന്ധിതമായി നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കന്നതിന്‌ ജയില്‍ വകുപ്പിലെ നോഡല്‍ ഓഫീസറെ നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു.
മലയാളം
38
പി2-29290/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
16/10/2023 തടവുകാരുടെ ക്ഷേമം - അന്തേവാസികള്‍ക്കായി കായികോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നത്‌ - പര്‍ച്ചേസ്‌ കമ്മിറ്റി രൂപികരിച്ചു തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്‌ സിക്ക ഡയറക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
37
പി2-29285/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
12/10/2023 തടവുകാരുടെ ക്ഷേമം- ജയില്‍ ക്ഷേമദിനാഘോഷം നടത്തുന്നതിന്‌ അനുമതി നല്‍കിയും തുക അനുവദിച്ചും ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
36
പി2-18016/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
02/09/2023 ജയിലുകളെയും കോടതികളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിംഗ്‌ പദ്ധതി - വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിംഗ്‌ സിസ്റ്റത്തിലെ UPS ബാറ്ററികളുടെ വാറന്‍റി പീരിയഡ്‌ സംബന്ധിച്ച വിശദ പരിശോധനയ്ക്കായി Technical Committee രൂപീകരിച്ച്‌ ഉത്തരവ്‌ പുഠപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
35
ഇ1-23362/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
11/08/2023 ശ്രീ. സമീര്‍ എ, സൂപ്രണ്ട്‌, ജില്ലാ ജയില്‍, പത്തനംതിട്ട - ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയം ടെക്നിക്കല്‍ സെല്ലില്‍ അദര്‍ ഡ്യൂട്ടി വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
34
ഇ1-23814/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
03/08/2023 15-ാം നിയമസഭയുടെ 9-ാം സമ്മേളനം - ജയിൽ ആസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിൽ എൽ.എ സെൽ രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
33
പി4-13945/2015/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
03/08/2023 TETRA Vehicle Mount Radio operation സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള ട്രെയിനിംഗിന്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ച്‌ കൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
32
ഇ1-23814/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
02/08/2023 15-ആം കേരള നിയമസഭയുടെ 9-ആം സമ്മേളനം - ശ്രീ. വിനോദ്‌ കുമാര്‍ എം.കെ., ഡെപ്പൂട്ടി ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ്‌ പ്രിസണ്‍സ്‌ (HQ), ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയം - നോഡല്‍ ഓഫീസറായി നിയമിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
31
എ3-16274/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
02/08/2023 ജയിലുകളിലെ ഭക്ഷ്യ നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ്‌, കാര്‍ഷിക യൂണിറ്റ്‌, മറ്റ്‌ വിപണന മേഖലകള്‍ എന്നിവയിലെ വരുമാനം കൃതയമായി രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു സോഫ്റ്റ്‌ വെയര്‍ ഡെവലപ്പ്‌ ചെയ്യുന്നതിന്‌ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച്‌ ഉത്തരവാകുന്നു.
മലയാളം
30
ഇ1-23734/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
31/07/2023 തിരുവനന്തപുരം വനിതാ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ അധികാര ചുമതല കണ്ണൂർ വനിതാ ജയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടിന് നൽകികൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
മലയാളം
29
ഇ1-6718/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
22/07/2023 ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയം - WP2 സീറ്റിന്റെ ചുമതല ക്ലര്‍ക്ക്‌, ശ്രീമതി. ആശ കെയ്ക്ക്‌ നല്‍കി ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
28
പി4-13945/2015/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
20/07/2023 വിയ്യൂര്‍, കണ്ണൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലുകളില്‍ ടെട്ര കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സി - ഡാക്‌ മുഖേന നടത്തുന്ന ട്രെയിനിംഗിന്‌ ജയില്‍ വകുപ്പ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ച്‌ കൊണ്ട്‌ ഉത്തരവാകുന്നു
മലയാളം
26
ഇ3-12363/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
12/07/2023 ഓഫീസ്‌ അറ്റന്‍ഡന്റുമാരുടെ സേവനം വിവിധ സെക്ഷനുകളില്‍ ക്രമീകരിച്ച്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
25
ഇ1-6718/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
12/07/2023 ശ്രീമതി. ഷൈനി ജി., ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്‌ (HG) - ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയത്തില്‍ നിന്നും വിടുതല്‍ ചെയ്തുകൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
24
ആർ. എസ്.ഡബ്ല്യൂ-11638/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
03/07/2023 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുളള ഫോര്‍മാറ്റ്‌ സെറ്റ്‌ ചെയ്യുന്നതിനായി തിരുവനന്തപരം സ്പെഷ്യൽ സബ്‌ ജയിലിലെ വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസര്‍ ഗ്രേഡ്‌-1 ശ്രീ.സുമന്ത്‌.വി.എസ്‌ നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവാകുന്നു.
മലയാളം
23
ഇ1-20741/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
01/07/2023 ശ്രീ. രാജീവ്‌ റ്റി.ആര്‍, സൂപ്രണ്ട്‌, ജില്ലാ ജയില്‍, പത്തനംതിട്ട - ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയം ടെക്‌നിക്കൽ സെല്ലിലെ അദര്‍ ഡ്യൂട്ടിയില്‍ നിന്നും വിടുതല്‍ ചെയ്തുകൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു:-
മലയാളം
22
പി2-19470/2011/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
22/06/2023 ജയിലുകളെയും കോടതികളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുളള വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ്‌ സംവിധാനം - കരാര്‍ പ്രകാരം KETRON ല്‍ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ട പെനാല്‍റ്റി തുക കണക്കാക്കുന്നതിന്‌ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
21
ഇ5-15963/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
21/06/2023 ശ്രീ.ഗോഡ്വിൻ .എസ്, അസി.പ്രിസൺ ഓഫീസറെ ജോലി ക്രമീകരണ വ്യവസ്ഥയിൽ ആസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്:-
മലയാളം
20
ഇ1-9826/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
29/05/2023 കോട്ടയം ജില്ലാ ജയിലിലെ വെൽഫെയർ ഓഫീസർ ശ്രീ. ജോർജ് ചാക്കോയെ ജോലിക്രമീകരണ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിച്ച് കൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്:-
മലയാളം
19
ഇ1-16752/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
27/05/2023 ഉത്തര മേഖലാ ഡി.ഐ.ജി. യുടെയും ദക്ഷിണ മേഖലാ ഡി.ഐ.ജി. യുടെയും പൂർണ അധിക ചുമതല നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്:-
മലയാളം
18
ഇ1-15268/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
26/05/2023 ടെക്നിക്കൽ സെല്ലിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്ന RSW സീറ്റ് ജനറൽ സെക്ഷനിൽ അറ്റാച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്:-
മലയാളം
17
ഇ5-15963/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
19/05/2023 ശ്രീ.ഗോഡ് വിൻ .എസ്, അസി.പ്രിസൺ ഓഫീസറെ ജോലി ക്രമീകരണ വ്യവസ്ഥയിൽ ടെക്‌നിക്കൽ സെല്ലിൽ നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :-
മലയാളം
16
ഇ1-2916/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
16/05/2023 വനിതാ ജയിലിലെ വെൽഫെയർ ഓഫീസർ ശ്രീമതി.രേഖാ.കെ.നായരെ ജോലിക്രമീകരണ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിച്ച് കൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
മലയാളം
15
പി4-13945/2015/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
05/05/2023 ടെട്രാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം - മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ്, നെറ്റ് വർക്ക് മാനേജർ, റേഡിയോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നിവയിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് .
മലയാളം
14
പി2 -18314/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
04/05/2023 ജയിലുകളിലെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് സ്ററുഡിയോ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വെരിഫിക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്നു
മലയാളം
13
ജി4 -11154/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
11/04/2023 ജയിൽ ആസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിലെ ലൈബ്രറിയുടെ ചുമതല ശ്രീമതി. സുനിജയ്ക്ക് താൽക്കാലികമായി നൽകി കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
12
ഇ1-3711/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
30/03/2023 ശ്രീ.അഭിലാഷ്.എസ്, ക്ലർക്ക് , ജയിലാസ്‌ഥാന കാര്യാലയം, അവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
മലയാളം
11
പി2-19338/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
29/03/2023 ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യ ലിമിറ്റഡ് ജയിലുകളിൽ സപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത DFMD, X-Ray Baggage Scanner എന്നിവയുടെ AMC പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി രുപീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
മലയാളം
10
പി4-9623/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
20/03/2023 കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ റ്റി മിഷൻ നടത്തുന്ന ഏകദിന വർക്ക്‌ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്
മലയാളം
09
ഇ1-09/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
04/03/2023 ശ്രീമതി.രമ്യ .എൻ , ജയിൽആസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസി.ഗ്രേഡ്-2 ആയി താത്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്
മലയാളം
08
ഇ1-7333/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
03/03/2023 പ്ലാനിംഗ് സെക്ഷനിൽ പുതുതായി സീറ്റ് രുപീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
മലയാളം
07
പി 1-14805/2014/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
25/01/2023 സ്‌പെഷ്യൽ സബ്ബ് ജയിൽ, കൂത്ത്പറമ്പ് - സി.യു.ജി കണക്ഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് .
മലയാളം
06
ഇ1-2561/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
24/01/2023 കേഡർ സ്ട്രെഗംത് സ്പാർക്കിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്- നോഡൽ ഓഫീസറെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് .
മലയാളം
05
ഇ1-2396/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
23/01/2023 15-ാം നിയമസഭയുടെ 8-ാം സമ്മേളനം- ജയിൽ ആസ്ഥാനകാരയാലയത്തിൽ എൽ.എ സെൽ രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
04
P2-19470/2011/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
12/01/2023 വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് സാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിച്ച വകയിൽ കെൽട്രോണിന് തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്നു.
മലയാളം
03
ഇ1-22831/2021/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
11/01/2023 സ്‌കോർ നോഡൽ ഓഫീസറായി ശ്രീ.അജയൻ.വി, എൽ.ഡി ടൈപ്പിസ്റ് നെ നിയമിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് .
മലയാളം
02
ഇ2-1751/2014/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
11/01/2023 തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് സ്ത്രികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമം തടയൽ നിയമം,-ഇന്റേണൽ കംപ്ലയിൻസ് കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്നു .
മലയാളം
01
പി5-3120/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ
06/01/2023 പ്രിസൺ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഫണ്ട് വിനിയോഗം- വകുപ്പ്തല ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി രുപീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം

സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ - 2023

ക്രമ നമ്പർ ഉത്തരവ് നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
63
D1-1/3744/2017
04/11/2023 കേരള ക്രിമിനല്‍ റൂള്‍സ്‌ പ്രാക്ടീസ്‌ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ബഹു.ഹൈക്കോടതിയുടെ വിജ്ഞാപനം.
ഇംഗ്ലീഷ്
62
ജി. ഒ. നം.2951/2023/ഹോം
13/10/2023 സംസ്ഥാന ഉപദേശക സമിതി രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
ഇംഗ്ലീഷ്
61
സിഡിഎന്‍3/155/2023/പൊഭവ
29/12/2023 നവകേരള സദസ്സില്‍ ലഭിച്ച പരാതികള്‍ കാര്യക്ഷമമായും സമയബന്ധിതമായും പരിശോധിച്ച്‌ സാധ്യമായ പരിഹാര നടപടിയുണ്ടാകുന്നുവെന്ന്‌ ഉറപ്പവരുത്തുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച്:-
മലയാളം
60
സിഡിഎന്‍2/78/2023/പൊഭവ
22/12/2023 ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര സമരത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത്‌ ജീവന്‍ വെടിഞ്ഞവരുടെ സ്മരണാര്‍ത്ഥം 30-01-2024 ന്‌ 2 മിനിട്ട്‌ മൗനം ആചരിക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌:-
മലയാളം
59
ഉപ.സി.3/188/2023-ഉഭപവ
18/12/2023 സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ സേവനപുസ്തകത്തില്‍ ജനനത്തീയതി തിരുത്തല്‍ വരുത്തുന്നതിനുള്ള വൃവസ്ഥകള്‍ വീഴ്ച വരാതെ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്:-
മലയാളം
58
എഡി.ബി3-25126/2023(IV)
01/12/2023 അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറല്‍ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവിധ കേസുകളുടെ നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍മാരുടെ പുതുക്കിയ പട്ടിക - സംബന്ധിച്ച്‌
മലയാളം
57
ജി2/214/2023/ആഭ്യന്തരം
05/12/2023 വിവിധ വകുപ്പുകളില്‍ നിന്ന്‌ ഇംഗ്ലീഷ്‌ ഭാഷയില്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുളള സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ സേവന ചട്ടങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിശേഷാല്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ മലയാളത്തിലേക്ക്‌ മൊഴിമാറ്റം നടത്തുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌
മലയാളം
56
ബി3/137/2020/ആഭ്യന്തരം
12/12/2023 സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്നും പീനല്‍ റെന്റ്‌ ഈടാക്കുന്നത്‌
മലയാളം
55
ജി4/228/2023/ആഭ്യന്തരം
06/12/2023 നവംബര്‍ 8 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 24 വരെ നടക്കുന്ന നവകേരള സദസ്സില്‍ പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്ന്‌ പരാതികള്‍ സ്വികരിക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്.
മലയാളം
54
സിഡിഎന്‍.4/134/2023/പൊഭവ
18/11/2023 എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും 2023 നവംബർ 27-ന് 'ഭരണഘടനാ ദിനം' ആചരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച്‌.
ഇംഗ്ലീഷ്
53
സ.ഉ.(കൈ) 181/2023/GAD
15/11/2023 2024 നവംബര്‍ 1 മുതല്‍ 7 വരെ "കേരളീയം 2024" സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള ഓര്‍ഗനൈസിംഗ്‌ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
52
സ.ഉ.(കൈ) 161/2023/GAD
11/10/2023 സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും വിവിധ വകുപ്പുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും നിയമിച്ചിട്ടുള്ള അസഡ്ധിനിസ്നേറ്റീവ്‌ ഓഫീസര്‍മാരുടേയും/ സീനിയര്‍ അഡ്ധിനിസ്നേറ്റീവ്‌ ഓഫീസര്‍മാരുടേയും ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും വൃക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പരിഷ്ടരിച്ച ഉത്തരവ്‌.
മലയാളം
51
എ.ആര്‍.13-2/85/2023-പി&എആര്‍ഡി
16/09/2023 വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി സര്‍ക്കാരാഫീസുകളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളില്‍ ഇ-മെയില്‍ ഐ.ഡി., ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന വൃവസ്ഥ - ഓപ്ഷണല്‍ ആക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌.
മലയാളം
50
ജി.ഒ (എം.എസ്)234/2023/ഹോം
15/11/2023 ഓപ്പൺ പ്രിസൺ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം, നെട്ടുകാല്‍ത്തേരി :- ജയിൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം തടവുകാർക്ക് അകാലവിടുതൽ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :
ഇംഗ്ലീഷ്
49
സ.ഉ(സാധാ)നം.5010/2023/പൊഭവ
05/11/2023 നവംബര്‍ 18 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 24 വരെ നടക്കുന്ന നവകേരള സദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാര്‍ഗ്നനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
മലയാളം
48
ജി. ഒ. നം.2951/ 2023 /ഹോം
13/10/2023 ഇന്ത്യൻ ഗവ. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച മോഡൽ പ്രിസൺ മാനുവൽ, 2016 ലെ XXXII അദ്ധ്യായത്തിന്റെ 32.02 ഖണ്ഡികയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന - സംസ്ഥാന ഉപദേശക സമിതി സംബന്ധിച്ച്‌
ഇംഗ്ലീഷ്
47
സിഡിഎന്‍.4/98/2023/പൊഭവ
13/10/2023 "കേരളീയം" ഓണ്‍ലൈന്‍ മെഗാക്വിസില്‍ എല്ലാ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത്‌ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ട നിര്‍ദേശം നല്‍കുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്‌
മലയാളം
46
ഇ.എൽ.4/43/2022/ഇ.എൽ.ഇ.സി.
07/10/2023 ബൂത്ത്‌ ലെവല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡ്യൂട്ടി/തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ ഡ്യൂട്ടി എന്നിവയ്ക്ക്‌ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച്
മലയാളം
45
ജി3/227/2023/ആഭ്യന്തരം
06/10/2023 "മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം" ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ഓദ്യോഗിക പരിപാടികളും മാലിന്യമുക്ത നവകേരളത്തിനായുള്ള പ്രത്ജ്ഞ കൂടി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട്‌ ആരംഭിക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌
മലയാളം
44
എ.ആര്‍.13-2/85/2023-പി&എആര്‍ഡി
16/09/2023 വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി സര്‍ക്കാരാഫീസുകളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളില്‍ ഇ-മെയില്‍ ഐ.ഡി., ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന വൃവസ്ഥ - ഓപ്ഷണല്‍ ആക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌.
മലയാളം
43
പി.എ.ഡി.-ബി1/70/2022/പി.എ.ഡി.
19/07/2023 14 - ആം കേരള നിയമസഭ - ഹര്‍ജികള്‍ സംബന്ധിച്ച സമിതി (2019-2021) - നാലാമത്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് - പ്രധാന ശിപാര്‍ശകള്‍/നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്
മലയാളം
42
നം.എ.ആര്‍13-2/84/2023-പി&എആര്‍ഡി
05/09/2023 പൊതുജനങ്ങള്‍/ പൊതുപ്രവര്‍ത്തകര്‍ നല്‍കുന്ന പരാതികള്‍ / നിവേദനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക്‌ നല്‍കുന്ന Acknowledgement receipt / intimation letter എന്നിവയില്‍ പരാതിവിഷയം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌.
മലയാളം
41
നം.എ.ആര്‍13-1/73/2023-പി&എആര്‍ഡി
31/07/2023 കൈപ്പറ്റ്‌ രസീത്‌ ഇ-മെയിലായി അയയ്ക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം വിനിയോഗിക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌.
മലയാളം
40
സി.ഡി.എൻ.1/127/2023/പൊ.ഭ.വ
08/08/2023 2023 ലെ പുതുപ്പള്ളി നിയമസഭ ഉപ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ തീയതി പ്രാഖ്യാപനത്തോടുകൂടി, 08.08.2023 മുതല്‍ കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ ഇലക്ഷന്‍റ Model Code of Conduct (MCC) നിലവില്‍ വന്ന വിവരം സംബന്ധിച്ച്.
മലയാളം
39
സ.ഉ(സാധാ)നം.3702/2023/പൊ.ഭ.വ.
08/08/2023 ബി.എല്‍.ഒ.മാര്‍ക്ക്‌ വോട്ടര്‍മാരുടെ വീട്ടുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിന്‌ 01.08.2023 മുതല്‍ 21.08.2023 വരെയുള്ള കാലയളവിനുള്ളില്‍ ഏതെങ്കിലും രണ്ട്‌ ദിവസം ബന്ധപ്പെട്ട ഇ.ആര്‍. ഒ. (തഹസില്‍ദാര്‍) യുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ ഹാജരാക്കുന്ന മുറക്ക്‌ ഡ്യൂട്ടി ലീവ്‌ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെട്ടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
38
എസ്.ഡി.2/2023/2023-പൊ.ഭ.വ.
08/08/2023 2023 ആഗസ്റ്റ് 19 സദ്ഭാവനാദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
മലയാളം
37
സ.ഉ(സാധാ)നം.176/2023/ആഭ്യന്തരം
09/08/2023 കേരളാ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 2023-ലെ പ്രിസണ്‍ സര്‍വീസ്‌ മെഡല്‍ പുരസ്കാരം - ഉത്തരവ്‌ പൂറപ്പെട്ടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
36
സ.ഉ(സാധാ)നം.179/2023/ആഭ്യന്തരം
10/08/2023 ആസാദി കാ അമൃത്‌ മഹോത്സവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ തടവുകാര്‍ക്ക്‌ അകാല വിടുതല്‍ നല്‍കി കൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പൂറപ്പെട്ടുവിക്കുന്നു.
ഇംഗ്ലീഷ്
35
ഒ.എൽ.4/53/2023/പി&എആർഡി
31/07/2023 2023 ലെ മലയാളദിനാഘോഷവും ഭരണഭാഷാ വാരാഘോഷവും - ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്.
മലയാളം
34
സ.ഉ (സാധാ) നം.3253/2023/GAD
14/07/2023 സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ഗ്രാന്റ്‌ ഇന്‍ എയ്ഡ്‌ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ സ്പാര്‍ക്ക്‌ ബന്ധിത ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിംഗ്‌ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച തുടര്‍ മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
33
ഐ.റ്റി.-1/12612/2021(iv)
12/06/2023 COURT CASE INFORMATION SYSTEM (CCIS) - പ്രിസണ്‍സ്‌ & കറക്ഷണല്‍ സര്‍വ്വീസസ്‌ വകുപ്പിന്‌ കീഴിലെ ഓഫീസുകളില്‍ നടപ്പില്‍ വരുത്തുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌:-
മലയാളം
32
സ.ഉ. (സാധാ) നം.464/2023/നോർക്ക
02/06/2023 എറണാകുളം, കാസർഗോഡ്, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിലെ ജില്ലാ പ്രവാസി പരാതി പരിഹാര കമ്മിറ്റികൾ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് കൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പൂറപ്പെട്ടുവിക്കുന്നു.
മലയാളം
31
നം.ഉപ.സി.1/26/2023-ഉഭപവ
03/07/2023 ഭൂസ്വത്തുക്കളും മറ്റുനിക്ഷേപങ്ങളും സംബന്ധിച്ച്‌ 2022 വര്‍ഷത്തെ പത്രിക ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്‌.
മലയാളം
30
ജി.ഒ (എം.എസ്) നം.94/2023/പൊ.ഭ.വ
19/06/2023 ബഹു: ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി അനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ RTI ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
ഇംഗ്ലീഷ്
29
നം. എസ് .എസ്-ബി.1/9/2023/ആഭ്യന്തരം
27/06/2023 സർക്കാർ സർവീസിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരുടെ സ്വഭാവവും പൂർവ്വകാലവും പരിശോധിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ നിയമന അനുയോജ്യത സംബന്ധിച്ച നടപടികളിൽ നിയമനാധികാരികൾ വരുത്തുന്ന കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
മലയാളം
28
സി.ഡി.എൻ.4/37/23/പൊ.ഭ.വ
20/06/2023 അദാലത്തുകളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാതെ കെട്ടിക്കിടന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
മലയാളം
27
പോൾ 2b/18/2023-പൊ.ഭ.വ
16/06/2023 കേരള രാജ് ഭവനിലെ ഷോഫർ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
മലയാളം
26
സ.ഉ.(കൈ) നം.52/2023/GAD
25/04/2023 അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടെ കർത്തവ്യങ്ങളും ചുമതലകളും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്
മലയാളം
25
എ.ആർ.-13(2)/92/2022/ഉഭപവ
17/05/2023 പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 'മാപ്പപേക്ഷ' എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
മലയാളം
24
276/എസ്.സി.2/2023/പൊ.ഭ.
06/06/2023 'കേരള പുരസ്‌കാരങ്ങൾ 2023' - നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആയി സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
മലയാളം
23
ജി.ഒ (എം.എസ് )140/2023/ഹോം
01/06/2023 സെൻട്രൽ പ്രിസൺ & കറക്ഷണൽ ഹോം, കണ്ണൂർ :- ജയിൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം തടവുകാർക്ക് അകാലവിടുതൽ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :
ഇംഗ്ലീഷ്
22
ജി.ഒ (എം.എസ് )139/2023/ഹോം
01/06/2023 ഓപ്പൺ പ്രിസൺ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം, നെട്ടുകാല്‍ത്തേരി :- ജയിൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം തടവുകാർക്ക് അകാലവിടുതൽ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :
ഇംഗ്ലീഷ്
21
നം.ബി1/350/2022/ആഭ􀀷􀀯രം
10/05/2023 ജയിലുകളിൽ FASTER സംവിധാനം നടപ്പിലാകുന്നത് ജയിൽ നിയമങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :-
മലയാളം
20
നം. 05/2023/ ഉഭപവ
29/03/2023 പി.എസ്.സി നിയമനം - പ്രവേശന കാലം ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകുന്ന ഉത്തരവിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് :-
മലയാളം
19
സി.ഡി.എൻ.5/10/2023/പൊ.ഭ.വ
13/04/2023 വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകൾക്ക് ഇമെയിൽ മുഖേന മറുപടി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :-
മലയാളം
18
സി.ഡി.എൻ.4/37/2022/പൊ.ഭ.വ
06/04/2023 പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത് - പരാതി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :-
മലയാളം
17
സി.ഡി.എൻ.5/34/2023/പൊ.ഭ.വ
27/03/2023 വിവരാകാശ നിയമം 2005 പ്രകാരം ഉപദേശം, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം, അഭിപ്രായം എന്നിവ നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന സ്പഷ്‌ടീകരണം സംബന്ധിച്ച് :-
മലയാളം
16
ജി.ഒ.(P)No.26/2023/ഹോം
25/03/2023 തവന്നൂർ സെൻട്രൽ പ്രിസൺ റീനോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള അസാധാരണ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം സംബന്ധിച്ച്
ഇംഗ്ലീഷ്
15
എസ്.എസ്.50/2023/പൊ.ഭ.വ
29/03/2023 ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സൗദി അറേബ്യ, ജിദ്ദ ഇൻഡ്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധരായ ജീവനക്കാരുടെ സമ്മതപത്രം സംബന്ധിച്ച് :
മലയാളം
14
സി.ഡി.എൻ.4/181/2022/പൊ.ഭ.വ
13/12/2022 എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ കർശനമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :
മലയാളം
13
ജി.ഒ (എം.എസ്)നo.105/2023/ഹോം
27/03/2023 സെൻട്രൽ പ്രിസൺ & കറക്ഷണൽ ഹോം, ചീമേനി :- ജയിൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം തടവുകാർക്ക് അകാലവിടുതൽ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :
ഇംഗ്ലീഷ്
12
ജി.ഒ (പി)നo.14/2023/ഹോം
14/03/2023 തവന്നൂർ സെൻട്രൽ പ്രിസണിൽ ജയിൽ ഉപദേശക സമിതി രുപീകരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് :-
ഇംഗ്ലീഷ്
11
സി.ഡി.എൻ.218/2022
17/02/2023 ഇന്ത്യ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ജി 20 യുടെ ലോഗോ എല്ലാ സർക്കാർ/ അർദ്ധസർക്കാർ/ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
മലയാളം
10
സി.ഡി.എൻ.1/256/2022
03/03/2023 ഔദ്യോഗിക ഭാഷ സംബന്ധിച്ച സമിതി (2021 - 2023) റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :-
മലയാളം
09
604/2023/ഹോം
08/03/2023 റീജിയണൽ വെൽഫെയർ ഓഫീസർ, വെൽഫെയർ ഓഫീസർ എന്നീ തസ്തികകളിലെ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച് :-
മലയാളം
08
പോൾ 2 ബി 18/ 2023
17/02/2023 കേരള രാജ്ഭവനിലെ ഷോഫർ തസ്തികയിലേയ്ക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :-
മലയാളം
07
235/2023/ഹോം
31/01/2023 വനിതാ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്.
മലയാളം
06
02/2022/എസ്.ജെ.ഡി
10/05/2022 സൂ പ്പർ ന്യുമററി തസ്തികയിൽ നിയമിതനാകുന്ന ഭിന്നശേഷി ജീവനക്കാരന്റെ പെൻഷൻ സംബന്ധിച്ച സ്പഷ്‌ടീകരണം സംബന്ധിച്ച് :-
മലയാളം
05
ജി.ഒ (എം.എസ്)22/2023/ഹോം
25/01/2023 സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 -ആം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് തടവുകാർക്ക് അകാല വിടുതൽ നൽകുന്നത് (രണ്ടാംഘട്ടം) -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :-
ഇംഗ്ലീഷ്
04
സി.ഡി.എൻ.2/121/2022
13/12/2022 രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ജനുവരി 30 നു 2 മിനുട്ട് മൗനം ആചരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :-
മലയാളം
03
269/2022കാ.യു.വ
19/10/2022 നാഷണൽ ഗെയിമ്സിൽ പങ്കെടുത്ത സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഡ്യുട്ടി ലീവ് അനുവദിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് :-
മലയാളം
02
സി.ഡി.എൻ.4/151/2018
09/01/2023 സ്പാർക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് പഞ്ചിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് :-
മലയാളം
01
ജി.ഒ (എം.എസ് )03/2023/ഹോം
07/01/2023 സെൻട്രൽ പ്രിസൺ & കറക്ഷണൽ ഹോം കണ്ണൂർ :- ജയിൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം തടവുകാർക്ക് അകാലവിടുതൽ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :
ഇംഗ്ലീഷ്

ഉത്തരവുകൾ - 2022

ക്രമ നമ്പർ ഉത്തരവ് നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
19 ഇ1-32454/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 30/12/2022 EIS സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരവ് മലയാളം
Click Here
18 ഇ3-12363/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 29/12/2022 ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്മാരുടെ സേവനം വിവിധ സെക്ഷനുകളിൽ ക്രമീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്നു മലയാളം
Click Here
17 ഇ3-10439/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 09/12/2022 ശ്രീ.എം.കെ .വിനോദ്‌കുമാർ ,ഡെപ്യുട്ടി ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ് (ജയിൽആസ്ഥാനകാര്യാലയം) കമ്മ്യുട്ടഡ് ലീവ് അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് . ഇംഗ്ലീഷ്
Click Here
16 ഇ1-25883/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 17/12/2022 ശ്രീമതി.മാന്യ.എം.സി, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ജയിലാസ്‌ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ ചെയ്ത ഉത്തരവ് . മലയാളം
Click Here
15 ഇ-31104/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 12/12/2022 ശ്രീമതി.സുനിജ.പി.പി, യു.ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് സെക്ഷൻ മാറ്റി നിയമിച്ച ഉത്തരവ് . . മലയാളം
Click Here
14 പി.2 -26270/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 09/12/2022 28 ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പോക്സോ കോടതികളിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിച്ച പദ്ധതി (ഒന്നാം ഘട്ടം) വെരിഫിക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി രുപീകരിച്ച ഉത്തരവ് . മലയാളം
Click Here
13 എസ്.വി- 11355/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 03/12/2022 പൊന്നാനി സബ്‌ജയിലിലെ മിനിമം ലൈഫ് പിരീഡ് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത നടപടി സാധുകരിച്ച ഉത്തരവ്. മലയാളം
Click Here
12 ഇ1-29545/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 28/11/2022 15-ാം നിയമസഭയുടെ 7-ാം സമ്മേളനം- ജയിൽ ആസ്ഥാനകാരയാലയത്തിൽ എൽ.എ സെൽ രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം
Click Here
11 ഇ4-14811/2021/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 30/08/2022 ജയിൽ വകുപ്പിലെ വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ നിയമനം സമാശ്വാസ തൊഴിൽദാന പദ്ധതിപ്രകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം
Click Here
10 ഇ1-20729/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 17/08/2022 15-ാം നിയമസഭയുടെ 6-ാം സമ്മേളനം- ജയിൽ ആസ്ഥാനകാരയാലയത്തിൽ എൽ.എ സെൽ രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം
Click Here
09 ഇ6-16073/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 29/06/2022 തിരൂർ സബ് ജയിലിൻറെ പൂർണ അധികാര ചുമതല പൊന്നാനി സബ് ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന് നൽകികൊണ്ട് ഉത്തരവ് . മലയാളം
Click Here
08 ഇ1-15105/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 23/06/2022 ജയിൽ ആസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ എൽ. എ. സെൽ രൂപീകരിച്ചു ഉത്തരവ്. മലയാളം
Click Here
07 ജി1-13401/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 09/06/2022 ജയിൽ ഭൂമിയിൽ മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന/ അപകട നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത്/ മുറിച് മാറ്റുന്നത് - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം. മലയാളം
Click Here
06 ഇ3-26940/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 12/05/2022 കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചെലവ് ചുരുക്കൽ നടപടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് നോഡൽ ഓഫീസറെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
Click Here
05 ഇ6-9988/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 26/04/2022 മാനന്തവാടി/മഞ്ചേരി ജയിലുകളിൽ വനിതാ ലോക്കപ്പ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതിലേക്കായി വനിതാ ജീവനക്കാരുടെ ജോലി ക്രമീകരണം റദ്ദ് ചെയ്ത് തിരികെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
Click Here
04 ജി2-7271/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 30/03/2022 സി.എഫ്.എൽ.റ്റി.സി ജയിലുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം
Click Here
03 ഇ1-19705/2018/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 18/02/2022 കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ദക്ഷിണ മേഖല റീജിയണൽ വെൽഫെയർ ഓഫീസർ ശ്രീ.സന്തോഷ്.റ്റി.ജി യെ നോഡൽ വെൽഫെയർ ഓഫീസറായി നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം
Click Here
02 ഇ1-3627/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 16/02/2022 15-ാം നിയമസഭയുടെ 4-ാം സമ്മേളനം- ജയിൽ ആസ്ഥാനകാരയാലയത്തിൽ എൽ.എ സെൽ രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം
Click Here
01

ജി2-1711/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ

29/01/2022 പഠന ആവശ്യങ്ങൾക്കായുളള ജയിൽ സന്ദർശനം നിരോധിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത്‌
മലയാളം
Click Here

സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ - 2022

ക്രമ നമ്പർ ഉത്തരവ് നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
51
നം.സി.ഡി .എൻ.4/181/2022/ജി.എ .ഡി
13/12/2022 എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലനം കർശനമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :
മലയാളം
50
02/86/2022/ഐ.റ്റി .സെൽ
07/12/2022 സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഇ -മെയിൽ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച അധിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
മലയാളം
49
172/എ .ആർ 13(2)/22/ഉഭപവ
07/11/2022 അപേക്ഷഫോറങ്ങൾ ലിംഗ നിഷ്പക്ഷത ഉള്ളതാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് :-
മലയാളം
48
ജി.ഒ(Rt)No.3268/2022/ഹോം
19/11/2022 സെൻട്രൽ പ്രിസൺ & കറക്ഷണൽ ഹോം കണ്ണൂർ :- ജയിൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം തടവുകാർക്ക് സാധാരണ അവധി അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :-
ഇംഗ്ലീഷ്
47
നം.സി.ഡി .എൻ.4/182/2022/ജി.എ .ഡി
28/11/2022 ദേശീയ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ -
മലയാളം
46
ജി.ഒ.(എം.എസ്).244/2022/ഹോം
25/11/2022 തടവുകാർക്ക് സ്‌പെഷ്യൽ റെമിഷൻ നൽകുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ (പുതുക്കിയത് ) സംബന്ധിച്ച് :-
ഇംഗ്ലീഷ്
45
നം.സി.ഡി .എൻ.4/177/2022/ജി.എ .ഡി
02/12/2022 മനുഷ്യാവകാശ ദിനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ -
മലയാളം
44
നം.സി.ഡി .എൻ.4/172/2022/ജി.എ .ഡി
25/11/2022 2022 നവംബർ 26 ഭരണഘടനാദിനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ -
ഇംഗ്ലീഷ്
43
233 / എ .ആർ .13 -2 / 2022 /ഉഭപവ
19/11/2022 സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പരാതികൾ/നിവേദനങ്ങൾ / അപേക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്ക് യഥാസമയം മറുപടി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :-
മലയാളം
42
ജി.ഒ.(പി).79/2022/ഹോം
02/11/2022 കൂത്ത്പറമ്പ് സ്‌പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്.
ഇംഗ്ലീഷ്
41
നം.സിഡിൻ1/87/2022
02/11/2022 2023 കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള പൊതു ഓഫീസുകൾക്ക് പൊതു അവധി സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്.
ഇംഗ്ലീഷ്
40
നം.209/എ. ആർ 13(2)/2022
07/11/2022 സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള മറുപടികൾ ഇ-മെയിൽ മേഖേന നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്.
മലയാളം
39
സ.ഉ.(കൈ )നം.24/2022
07/11/2022 സംസഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പൊതുസ്ഥലമാറ്റവും നിയമനവും സംബന്ധിച്ച പരിഷ്കരിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്.
മലയാളം
38
നം.സിഡിൻ.4/146/2022
11/10/2022 വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിനോടൊപ്പം പ്രസ്തുത വകുപ്പുകളുടെ ലാൻയാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് .
മലയാളം
37
നം.123/ 2022/ഫിനാൻസ്
07/10/2022 ഓഫീസ് മേധാവികൾക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ ലീവിന് അർഹതയില്ല എന്ന വിവരം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്
ഇംഗ്ലീഷ്
36
നം.76/2022/ഹോം
25/10/2022 ജില്ലാതല ഔദ്യോഗിക/അനൗദ്യോഗിക അംഗങ്ങളുടെ വിജ്ഞാപനം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്
ഇംഗ്ലീഷ്
35
നം.209/2022/ഹോം
27/10/2022 തടവുകാരുടെ അകാല വിടുതൽ സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ്
ഇംഗ്ലീഷ്
34
സ.ഉ.(കൈ )നം.202/2022/ഹോം
18/10/2022 കൂത്ത്പറമ്പ് സ്‌പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ തസ്തികകൾ സ്യഷ്ടിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് മലയാളം
Click Here
33
ഐ.റ്റി. സെൽ -2/132/2022-ഐ.റ്റി.ഡി
11/10/2022 വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്ക് (VPN)നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ്
Click Here
32
196/2022/Home
07/10/2022 ജയിൽ ഉപദേശക സമിതിയുടെ ശിപാർശ പ്രകാരം തടവുകാരെ അകാല വിടുതൽ ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ്
Click Here
31
195/2022/ഹോം
07/10/2022 സി നം. 450 ശ്രീധരൻ, ഓപ്പൺ ജയിൽ ചീമേനി - ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങലുള്ള അകാലവിടുതൽ സംബന്ധിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ്
Click Here
30
2582/2022/ഹോം
19/09/2022 സംസ്ഥാനതല ജയിൽ ഉപദേശകസമിതിയുടെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് ജയിൽ ആസ്ഥാന കാര്യാലയം ചീഫ് വെൽഫെയർ ഓഫീസർക്ക് അധിക ചുമതല നൽകിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച് : മലയാളം
Click Here
29
നം.622/2022/NORKA
02/08/2022 ജില്ലാ പ്രവാസി പരാതി പരിഹാര കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച് : മലയാളം
Click Here
28
നം.25/AR-13(2)/2022
26/08/2022 സർക്കാർ/അർദ്ധസർക്കാർ/പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അപേക്ഷാഫോറങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന 'താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു ' എന്ന പദം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് : മലയാളം
Click Here
27
നം .ഒ.എൽ൦.04/ 20/2022/പി&എ.ആർ.ഡി
20/08/2022 2022 ലെ മലയാളദിനാഘോഷവും ഭരണഭാഷാ വാരാഘോഷവും - ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് മലയാളം
Click Here
26
No.Adv C3/80/2022/P&ARD
01/09/2022 പാർലമെന്റിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലെയും അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് :- ഇംഗ്ലീഷ്
Click Here
25
സ. ഉ നം.17/2022/പൊ.ഭ.വ.
22/07/2022 കേരളപുരസ്‌കാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയ ഉത്തരവ്.് . മലയാളം
Click Here
24
സ. ഉ നം.G3/236/2022/Home
20/08/2022 സർക്കാർ ഓഫീസ് മന്ദിരങ്ങളുടെ ചുമരുകളിൽ പരസ്യപ്രചാരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് . മലയാളം
Click Here
23
സ. ഉ നം.G3/255/2022/Home
12/08/2022 2002 ലെ ഫ്ലാഗ് കോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഭേദഗതി. ഇംഗ്ലീഷ്
Click Here
22
സ. ഉ നം.167/2022/HOME
12/08/2022 'ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ്' ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചില വിഭാഗങ്ങളിലെ തടവുകാർക്ക് പ്രത്യേക ഇളവ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ്. ഇംഗ്ലീഷ്
Click Here
21
No.POL.5/99/2022-GAD
01/08/2022 ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ്- 'ഹർ ഘർ തിരംഗ' പദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ - സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുമുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ.. ഇംഗ്ലീഷ്
Click Here
20
സ. ഉ നം.18/2022
11/07/2022 വകുപ്പുതല പരീക്ഷ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അധികാരികത പരിശോദിച്‌ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്നു. മലയാളം
Click Here
19
സ. ഉ നം.160/2022/Home
03/08/2022 കൊറോണ വൈറസ് രണ്ടാം ഘട്ട വ്യാപനത്തിൽ അവധി അനുവദിക്കുകയും ബഹു.സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരവും അല്ലാതെയും തിരികെ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്ത തടവുകാരുടെ അവധി കാലയളവ് ക്രമീകരിച് - ഉത്തരവ് മലയാളം
Click Here
18
നമ്പർ. ബി3/103/2020/ആഭ്യന്തരം
22/06/2022 വനിതാ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക്‌ മൂന്നാം സമയബന്ധിത ഹയർഗ്രേഡ് അനുവദിക്കുന്നത് - ഉത്തരവ്. മലയാളം
Click Here
17
സ. ഉ(അച്ചടി)നം.1761/2022/ആഭ്യന്തരം
24/06/2022 പ്രിസൺ & കറക്ഷണൽ സർവീസസ് വകുപ്പ് മേധാവിയെ പ്രിസൺ & കറക്ഷണൽ സർവീസസ് ഡയറക്ടർ ജനറലായി നിയമിച്ച - ഉത്തരവ്. ഇംഗ്ലീഷ്
Click Here
16
സ. ഉ(അച്ചടി)നം.1712/2022/ആഭ്യന്തരം
22/06/2022 ജയിലുകൾ - ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം /സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. . മലയാളം
Click Here
15
സ. ഉ(അച്ചടി)നം.45/2022/ആഭ്യന്തരം
01/06/2022 എ. പി. ഒ/ ഡി.പി.ഒ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്ന ഗുഡ് കോണ്ടാക്ട് അലവൻസ്(GCA)- നിർത്തലാക്കിയത്. മലയാളം
Click Here
14
നം. 47/പോൾ 2 ബി/2022 - പൊ. ഭ. വ
06/06/2022 കേരള രാജ്ഭവനിലെ ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ് നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം
Click Here
13
സ.ഉ. (സാധാ) നം.532/2022/ID
06/06/2022 2022 സീസണിലെ കശുവണ്ടി സംഭരണം സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം
Click Here
12
ഇണ്ടാസ്‌ നം: P4-14802/2022/PrHQ
18/06/2022 സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ശരിയായ സൈബർ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ഇംഗ്ലീഷ്
Click Here
11
G.O.(Ms)No.116/2022/ആഭ്യന്തരം
14/06/2022 14 വർഷത്തെ ജയിൽവാസം പൂർത്തിയാക്കിയ അർഹരായ തടവുകാർക്ക് അകാല മോചനം. ഇംഗ്ലീഷ്
Click Here
10
സ.ഉ(സാധാ) നം.1649/2022/പൊഭവ
22/04/2022 മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം(സി.എം.ഒ പോർട്ടൽ) വഴി ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം
Click Here
09
സ.ഉ(സാധാ) നം.1161/2022/ആഭ്യന്തരം
23/04/2022 ജയിൽ വകുപ്പിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ്, സെൻട്രൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട്, ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട് തസ്തികകളിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മലയാളം
Click Here
08
ജി2-117012021/ആഭ്യന്തരം
09/03/2022 ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ മുൻപാകെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്‌ ഇംഗ്ലീഷ്
Click Here
07
നം.ബി3/41/2022/ആഭ്യന്തരം
22/02/2022 ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌്
മലയാളം Click Here
06
നം.സി.ഡി.എൻ-5/24/21/പൊ.ഭ.വ
18/02/2022 വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പൊതുരേഖകളൾ നൽകുന്നതിന് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള പ്രത്യേക ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് - സ്പഷ്ടീകരണ ഉത്തരവ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
മലയാളം Click Here
05
സ.ഉ(അച്ചടി) നം.17/2022/ധന
15/02/2022 സ്പെഷ്യൽ കാഷ്വൽ ലീവ് കാലയളവ് - സമ്പാദിച്ച അവധിയുടെ ശേഖരണം സംബന്ധിച്ച വ്യക്തത - ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിച്ചു
മലയാളം Click Here
04
സ.ഉ(കൈ) നം.1/2022/ഉ.ഭ.പ.വ
18/01/2022 സൂപ്പർ ന്യൂമറി തസ്തികയിൽ നിയമിതരായ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളത്തോടുകൂടി പ്രസവാവധി അനുവദിച്ചുത്തരവാകുന്നത്‌
മലയാളം Click Here
03
സ.ഉ(അച്ചടി) നം.10/2022/ധന
01/02/2022 സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സ്‌റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി - പ്രതിമാസ പ്രീമിയം തുക പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌
മലയാളം Click Here
02
സ.ഉ(അച്ചടി) നം.9/2022/ധന
25/01/2022 സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ GPAIS പദ്ധതി - 2022 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം കുറയ്ക്കുന്നതിനും, തുക ഒടുക്കുന്നതിനുമുളള സമയ പരിധി നീട്ടി ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം Click Here
01
നം.ഉപ.സി.2/2019/2021-ഉഭപവ

ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥ- ഭരണപരിഷ്‌കാര (ഉപദേശ-സി) വകുപ്പ്‌

04/01/2022 എല്ലാ സർക്കാർ ജീവനക്കാരും പ്രതിവർഷ സ്വത്ത് വിവര പട്ടിക SPARK സോഫ്ട്‌വെയർ മുഖേന ഡിജിറ്റലായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുളള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്‌
മലയാളം
Click Here

ഉത്തരവുകൾ - 2021

ക്രമ നമ്പർ ഉത്തരവ് നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
18 ഇ1-31730/2021/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 09/12/2021 ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലെ ഒരു ഓഫീസർ, ലീവ് /അദർ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പകരം ടിയാന്റെ കടമകളും, ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും സ്വമേധയ നിർവ്വഹിക്കേണ്ട ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുളള ഉത്തരവ്‌ മലയാളം
Click Here
17 ഇ3-31118/2021/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 04/12/2021 സ്‌റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷ്യൂറൻസ് പദ്ധതി ബാധകമായ ജീവനക്കാരുടെ എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികളുടെ പ്രതിമാസ പ്രീമിയം തുക പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
Click Here
16 ഇ1-26869/2021/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 25/10/2021 ശ്രീ.ഒ.ജെ. തോമസ്, വെൽഫെയർ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-1 നെ ജയിൽ വകുപ്പിലെ കോടതികളുമായുളള നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ലെയ്‌സൺ ഓഫീസറുടെ ചുമതല നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
Click Here
15 ഇ3-12363/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 20/10/2021 ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലെ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റുമാരുടെ സേവനം പുന:ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം
Click Here
14 ഇ1-26063/2021/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 18/10/2021 ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലെ ടൈപ്പിസ്റ്റുമാരുടെ ജോലി ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം
Click Here
13 ഇ1-24363/2021/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 24/09/2021 15-ാം നിയമസഭയുടെ 3-ാം സമ്മേളനം - ജയിൽ ആസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിൽ എൽ.എ സെൽ രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം
Click Here
12 ഇ4-3811/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 16/09/2021 ക്‌ളിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, കൗൺസിലേഴ്‌സ് - പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് മലയാളം
Click Here
11 ഡബ്‌ള്യു.പി1-19184/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 01/09/2021 തടവുകാരുടെ പരിഷ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണക്രമം - ഡയറ്റ് സോഫ്ട്‌വെയറില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുളള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം
Click Here
10 ഇ1-4277/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 22/08/2021 2016 ലെ Rights of Person with disabilities Act - ഗ്രീവന്‍സ് റിഡ്രസ്സല്‍ ഓഫീസര്‍മാരെ നിയമിച്ചുത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മലയാളം
Click Here
09 ഇ3-2354/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 15/07/2021 ജയിലുകളിലെ ഭക്ഷ്യനിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റുകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ദിവസവേതനക്കാരായ ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് വേജസ് നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശം മലയാളം
Click Here
08 ഇ1-10029/2021/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 13/07/2021 കോവഡ് 19 രണ്ടാം തരംഗം- ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലെ ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക് ഹാജരാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്‌ മലയാളം
Click Here
07 ഇ3-26144/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 23/06/2021 ജീവനക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്‌സണൽ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം - 2021 ലെ പ്രീമിയം അടക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുത്തരവാകുന്നു മലയാളം
Click Here
06 ഇ1-4575/2021/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 11/06/2021 വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസര്‍ ഗ്രേഡ്-1 & 2 തസ്തികകളുടെ എണ്ണം പുനക്രമീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
Click Here
05 ഇ2-10708/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 26/05/2021 ജയില്‍ വകുപ്പിലെ സീനിയര്‍ ക്‌ളര്‍ക്ക് ശ്രീ.എസ്.ഗോപകുമാറിന് താക്കീത് നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നത് മലയാളം
Click Here
04 ഇ1-12655/2021/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 25/05/2021 15-ാം കേരള നിയമസഭയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനം - ജയില്‍ ആസ്ഥാനകാര്യാലയത്തില്‍ എല്‍.എ സെല്‍ രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
Click Here
03 ഇ1-4575/2021/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 27/02/2021 ജയില്‍ വകുപ്പിലെ വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസര്‍ ഗ്രേഡ്-I & II എന്നീ തസ്തികകളില്‍ 1:1 എന്ന അനുപാതത്തില്‍ പുനക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മലയാളം
Click Here
02 ഇ7-3613/2021/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 10/02/2021 കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ - സംസ്ഥാനതല കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ജില്ലാതല കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, സെഷന്‍ സൈറ്റ് നോഡല്‍ പേഴ്‌സണല്‍ എന്നിവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
Click Here
01 ഇ3-11144/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 28/10/2020 അസി.പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍ കം ഡ്രൈവര്‍ തസ്തിക - ഡ്യൂട്ടി, ട്രെയിനിംങ്, യൂണിഫോം- സ്പഷ്ടീകരണ ഉത്തരവ്‌ മലയാളം
Click Here

സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ - 2021

ക്രമ നമ്പർ ഉത്തരവ് നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
20 ജി.ഒ (പി) നം. 1/2021/സ്‌റ്റോർ പർച്ചേഴ്‌സ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്‌ 09/03/2021 സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് - സ്റ്റോർസ് പർച്ചേസ് മാനുവലിന്റെ (SPM) ഭേദഗതി - ഗവൺമെന്റ് ഇ മാർക്കറ്റ്‌പ്ലേസ് (GeM) - ഒരു തിരുത്തലും ഇല്ലാതാക്കലും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്
Click Here
19 ജി.ഒ (പി) നം. 2/2021/സ്‌റ്റോർ പർച്ചേഴ്‌സ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്‌ 17/03/2021 സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് - സ്റ്റോഴ്‌സ് പർച്ചേസ് മാനുവലിന്റെ (എസ്‌പിഎം) ഭേദഗതി - പൊതു സാമ്പത്തിക ചട്ടങ്ങൾ-2017 ലെ ഭേദഗതികൾ അനുസരിച്ച് സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവലിന്റെ 7.19 വരെയുള്ള ഉപ ഖണ്ഡികകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്
Click Here
18 ജി.ഒ (പി) നം. 3/2021/സ്‌റ്റോർ പർച്ചേഴ്‌സ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്‌ 22/03/2021 സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് - സ്റ്റോർസ് പർച്ചേസ് മാനുവലിന്റെ ഭേദഗതി (SPM) - സ്റ്റോർസ് പർച്ചേസ് മാനുവലിൽ ഒരു തിരുത്തൽ ഉൾപ്പെടുത്തൽ - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്
Click Here
17 ജി.ഒ (ആര്‍.റ്റി) നം. 32/2021/സ്‌റ്റോർ പർച്ചേഴ്‌സ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്‌ 03/11/2021 സ്‌റ്റോർ പർച്ചേഴ്‌സ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്‌ - M/s കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡ്‌ലൂം വീവേഴ്‌സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് എച്ച്. 232 (ഹാൻടെക്‌സ്) ൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച തുണിത്തരങ്ങൾ നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നത് - സ്‌റ്റോർ പർച്ചേഴ്‌സ് മാനുവലിന്റെ ഖണ്ഡിക 9.23-ൽ ഇളവ് - കാലാവധി നീട്ടി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്
Click Here
16 ജി.ഒ(പി) നം. 6/2021/സ്‌റ്റോർ പർച്ചേഴ്‌സ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്‌ 25/11/2021 സ്‌റ്റോർ പർച്ചേഴ്‌സ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്‌ - പൊതു സാമ്പത്തിക ചട്ടങ്ങൾ - 2017 ലെ ഭേദഗതികൾ അനുസരിച്ച് സ്‌റ്റോർ പർച്ചേഴ്‌സ് മാനുവൽ (SPM) ലെ ഭേദഗതി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്
Click Here
15 നം.പോൾ 2 ബി/101/2021- പൊ.ഭ.വ പൊതുഭരണ(പൊളിറ്റിക്കൽ) വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം 13/12/2021 കേരള രാജ് ഭവനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കത്തുകളിലും അപേക്ഷകളിന്മേലുമുളള നടപടികൾ ത്വരിരപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം
Click Here
14 നം.ഇ3/186/2021/പൊ.മ.വ പൊതുമരാമത്ത്(ഇ) വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം 30/10/2021 വിശ്രമമന്ദിരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌‌ മലയാളം Click Here
13 ജി.ഒ(എം.എസ്) നം.175/2021/ആഭ്യന്തരം 21/10/2021 ജയിൽ സ്ഥാപന മേധാവികളുടെ സാമ്പത്തികാധികാര പരിധി പുന:നിർണ്ണയിച്ചു കൊണ്ടുളള കൊണ്ടുളള സർക്കാർ ഉത്തരവ്‌ മലയാളം Click Here
12 ജി.ഒ(എം.എസ്) നം.30/2021/ഐ.റ്റി.ഡി 01/10/2021 ഇലക്‌ട്രോണിക് & ഐ.റ്റി ഉപകരണങ്ങളുടെ കണ്ടംനേഷൻ/ സ്‌ക്രാപ്പിങ്/ ഡിസ്‌പോസൽ ഇവ ഉത്തരവിലെ മാറ്റങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മലയാളം Click Here
11 നം.ഐ.റ്റി സെൽ-2/137/2021-ഐ.റ്റി.ഡി 09/09/2021 സ്റ്റാർട്ടപ്പ്കളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ‌‌‌‌‌‌ മലയാളം Click Here
10 സ.ഉ.(സാധാ)നം.2673/2021/ആഭ്യന്തരം 29/09/2021 വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനെ സസ്‌പെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും, ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുമുളള ഉത്തരവ്‌‌‌‌‌ മലയാളം Click Here
09 സ.ഉ.(സാധാ)നം.3113 2021 പൊ.ഭ.വ 18/08/2021 സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ഓൺലൈൻ മുഖേന സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു‌‌‌‌ മലയാളം Click Here
08 ജി.ഒ(ആര്‍.റ്റി)നം.2391/2021/ആഭ്യന്തരം 01/09/2021 തടവുകാരുടെ പ്രേത്യേക അവധി 21-09-2021 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു‌‌‌‌ മലയാളം Click Here
07 ജി.ഒ(ആര്‍.റ്റി)നം.2355/2021/ആഭ്യന്തരം 01/09/2021 വിയ്യൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ പ്രിസണിലെ പരോള്‍ റിവ്യൂ ബോര്‍ഡിന്റെ ശുപാര്‍ശ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്‌‌‌‌ ഇംഗ്ലീഷ് Click Here
06 നം.ബി2/278/2019 ഗതാഗത(ബി) വകുപ്പ് 07/08/2021 സര്‍ക്കാര്‍ വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് - നിലവിലെ സര്‍ക്കുലര്‍ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌‌ മലയാളം Click Here
05 സ.ഉ.(കൈ ) നം.141/2021/ആഭ്യന്തരം 04/08/2021 ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് - ജയില്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തടവുകാരുടെ ഡയറ്റ് പരിഷ്‌കരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവുക്കുന്നു‌ മലയാളം Click Here
04 സിഡിഎന്‍1/80/2021-ജി.എ.ഡി 13/07/2021 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലകളില്‍ വിന്യസിച്ചിരുന്ന നിരീക്ഷകരുടേയും, ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ടി.എ/ഡി.എ ബില്ലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌ ഇംഗ്ലീഷ്‌ Click Here
03 213/എ.ആര്‍. 13(2)/2020/പി&എആര്‍ഡി
29/06/2021 ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്‌ ഇംഗ്ലീഷ്‌ Click Here
02 സ.ഉ.(കൈ ) നം.61 /2021 /ആഭ്യന്തരം 22/02/2021 ജയില്‍ വകുപ്പില്‍ അസി.പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍, അസി.പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍ കം ഡ്രൈവര്‍ എന്നീ തസ്തികകളില്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നല്‍കി വന്നിരുന്ന ഇന്‍-സര്‍വ്വീസ് ട്രെയിനിംഗ് പ്രീ-സര്‍വ്വീസ് ട്രെയിനിംഗ് ആയി നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
Click Here
01 നം.ഇ3/292/2020/പൊ.മ.വ 19/01/2021 പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - കോവിഡ് 19 - വിശ്രമ മന്ദിരങ്ങള്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത് - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം
Click Here

ഉത്തരവുകൾ - 2020

ക്രമ നമ്പർ ഉത്തരവ് നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
02 ഇ4-21725/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 01/10/2020 സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നും വരമിച്ചവരുടെ പെന്‍ഷന്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ അനുവദിക്കുന്നത്- ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് ജീവനക്കാരുടേയും, സ്ഥാപനമേധാവികളുടേയും അറിവിലെയ്ക്ക് നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌ മലയാളം
Click Here
01 ഇ1-11056/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 11/09/2020 കോവിഡ്-19 - ജയില്‍ ആസ്ഥാനകാര്യാലത്തിലെ ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക് ഹാജരാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്‌ മലയാളം
Click Here
RegionMasterScripts