K e r a l P r i s o n s

ശ്രീ.ബൽറാം കുമാർ ഉപാദ്ധ്യായ ഐ.പി.എസ്.‌‌

  • ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ് & കറക്ഷണൽ സർവ്വീസസ്

ശ്രീ. എം.കെ. വിനോദ് കുമാർ

  • ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ്
  • (ആസ്ഥാന കാര്യാലയം)

ശ്രീ.എൻ എസ് നിർമ്മലാനന്ദൻ നായർ

  • ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ്
  • (ദക്ഷിണ മേഖല) & ഡയറക്ടര്‍ സിക്ക

ശ്രീ. പി അജയകുമാർ

  • ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ്
  • (മധ്യ മേഖല)

ശ്രീ. സാം തങ്കയ്യൻ

  • ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ്
  • (ഉത്തര മേഖല)
RegionMasterScripts