K e r a l P r i s o n s
ഉത്തരവ്‌ നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
E1-16336/2024/PrHQ 14/06/2024 ഫെയര്‍കോപ്പി സൂപ്രണ്ട്‌, സെലക്ഷന്‍ ഗ്രേഡ്‌ ടൈപ്പിസ്റ്റ്‌, സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ്‌ ടൈപ്പിസ്റ്റ്‌, യുഡി. ടൈപ്പിസ്റ്റ്‌ തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്:- മലയാളം
E1-19500/2019/PrHQ 11/06/2024 ജയില്‍ വകുപ്പിലെ വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസര്‍ തസ്തികകള്‍ പുനര്‍വിന്യസിച്ചു കൊണ്ട്‌ ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
E6-8265/2024/PrHQ 01/06/2024 അസിസ്റ്റന്‍റ്‌ സൂപ്രണ്ട്‌ ഗ്രേഡ്‌-। തസ്തികയില്‍ നിയമനം നടത്തി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്‌:- മലയാളം
E6-13452/2024/PrHQ 21/05/2024 അസിസ്റ്റന്‍റ്‌ സൂപ്രണ്ട്‌ ഗ്രേഡ്‌-। തസ്തികയില്‍ പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്:- മലയാളം
E6-8265/2024/PrHQ 18/05/2024 അസിസ്റ്റന്‍റ്‌ സൂപ്രണ്ട്‌ ഗ്രേഡ്‌-। തസ്തികയില്‍ നിയമനം നടത്തി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്‌:- മലയാളം
E1-21237/2022/PrHQ 04/05/2024 പി.ഡി ടീച്ചർ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നൽകി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്‌:- മലയാളം
E5-9470/2024/PrHQ 02/04/2024 അസിസ്റ്റന്‍റ്‌ പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയില്‍ നിയമനം നടത്തി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്‌:- മലയാളം
E5-8371/2024/PrHQ 19/03/2024 അസിസ്റ്റന്‍റ്‌ പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയില്‍ (NCA) നിയമനം നടത്തി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്‌:- മലയാളം
E6-8265/2024/PrHQ 15/03/2024 അസിസ്റ്റന്‍റ്‌ സൂപ്രണ്ട്‌ ഗ്രേഡ്‌-। തസ്തികയില്‍ നിയമനം നടത്തി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്‌:- മലയാളം
E6-8265/2024/PrHQ 15/03/2024 അസിസ്റ്റന്‍റ്‌ സൂപ്രണ്ട്‌ ഗ്രേഡ്‌-। തസ്തികയില്‍ (ബൈ ട്രാൻസ്‌ഫർ) നിയമനം നടത്തി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്‌:- മലയാളം
E6-31269/2022/PrHQ 12/03/2024 വനിതാ അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് II - പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്:- മലയാളം
ഇ6-7823/2016/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 28/02/2024 വനിതാ അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് I - പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്:- മലയാളം
ഇ5-22779/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 22/02/2024 അസി. സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 2, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ്‌ കീപ്പർ, ഡെപ്യുട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ6-1177/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 07/02/2024 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 1 പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ് മലയാളം
ഇ1-3474/2024/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 03/02/2024 നരേന്ദ്രൻ പി.എം., ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടിനെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ5-4737/2021/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 01/02/2024 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് (SR for SC/ST). മലയാളം
ഇ5-22779/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 23/01/2024 അസി. സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 2, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ്‌ കീപ്പർ, ഡെപ്യുട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ6-1177/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 05/01/2024 ശ്രീ. റോക്കി കെ.ഒ യ്ക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 1 തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
ഉത്തരവ്‌ നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
ഇ6-31269/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 12/12/2023 വനിതാ അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് II - പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്:- മലയാളം
ഇ5-22779/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 22/11/2023 അസി. സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 2, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ്‌ കീപ്പർ, ഡെപ്യുട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ6-7823/2016/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 21/11/2023 വനിതാ അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് I - പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്:- മലയാളം
ഇ6-1177/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 14/11/2023 ശ്രീ. രാജേഷ് പി. ആർ. ന് അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 1 തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
ഇ1-15018/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 01/11/2023 വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസര്‍ ഗ്രേഡ്‌ 2 തസ്തികയിലേക്ക്‌ തസ്തികമാറ്റം മുഖേന നിയമിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം
ഇ1-3138/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 31/10/2023 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
സ.ഉ. നം.2778/2023/HOME 30/09/2023 വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസര്‍ ഗ്രേഡ്-I തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരെ പരസ്പരം സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
ഇ5-22779/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 23/09/2023 അസി. സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 2, ഗേറ്റ്‌ കീപ്പർ, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഡെപ്യുട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ6-7823/2016/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 01/09/2023 വനിതാ അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് I - പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്:- മലയാളം
ഇ1-17433/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 25/08/2023 മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചുമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ1-15018/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 09/08/2023 വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസര്‍ ഗ്രേഡ്‌ 2 തസ്തികയിലേക്ക്‌ തസ്തികമാറ്റം മുഖേന നിയമിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം
ഇ6-1177/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 09/08/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-1 പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ1-3138/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 26/07/2023 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട്‌ തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റും നല്‍കിയ ഉത്തരവില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം
ഇ1-3138/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 24/07/2023 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ1-6718/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 20/07/2023 മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചുമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ1-10757/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 13/07/2023 സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്‌, ശ്രീമതി. കൃഷ്ണജ കെ.യ്ക്ക്‌ സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയത്തില്‍ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസര്‍ തസ്തികയില്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മലയാളം
സ.ഉ(സാധാ) നം.1873/2023/ആഭ്യന്തരം 12/07/2023 ജയിൽ വകുപ്പിൽ ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മലയാളം
ഇ1-4787/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 12/07/2023 ശ്രീമതി റംല ബീവി എ. യ്ക്ക് വനിതാ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയില്‍ പ്രമോഷന്‍ നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
ഇ1-6718/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 07/07/2023 സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്‌ തസ്തികയിലേയ്ക്ക്‌ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം നല്‍കി ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു:- മലയാളം
നം.1725/2023/HOME 30/06/2023 ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ്, സെൻട്രൽ ജയിൽ/ തുറന്ന ജയിൽ / അതീവ സുരക്ഷാ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട്, വനിതാ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട്, വെൽഫയർ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-I, പി.എ. ടു ഡി.ജി.പി, അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മലയാളം
ഇ6-31269/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 22/06/2023 വനിതാ അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് II പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്:- മലയാളം
ഇ5-22779/2019//പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 20/06/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് II , ഗേറ്റ് കീപ്പർ , പ്രിസൺ ഓഫീസർ , ഡെപ്യുട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ - പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്:- മലയാളം
ഇ6-1177/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 15/06/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 1 പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്:- മലയാളം
ഇ1-17433/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 14/06/2023 മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചുമുള്ള ഉത്തരവ്:- മലയാളം
ഇ6-31269/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 13/06/2023 വനിതാ അസി. സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - II തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം
ഇ6-1177/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 06/06/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 1 പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചുമുള്ള ഉത്തരവ് മലയാളം
SICA1-2247/2023/DIGSICA 30/05/2023 ദക്ഷിണ മേഖല - ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയില്‍ സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
ഇ1-4787/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 30/05/2023 ശ്രീമതി മിനിമോൾ പി.എസ്. ന് വനിതാ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
ഇ5-22779/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 29/05/2023 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് II, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ് കീപ്പർ, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ പ്രമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ3-11152/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 27/05/2023 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ കം ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
ഇ1-3138/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 27/05/2023 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ6-7823/2016/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 25/05/2023 വനിതാ അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - 1 തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം
ഇ6-14155/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 09/05/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 1 പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ് മലയാളം
ഇ6-1177/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 24/04/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 1 പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ് മലയാളം
ഇ6-2279/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 29/03/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 1 പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ് മലയാളം
ഇ6-6904/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 15/03/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 1 പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ് മലയാളം
ഇ5-22779/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 16/02/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 2, ഗേറ്റ്‌ കീപ്പർ , പ്രിസൺഓഫീസർ പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ് മലയാളം
ഇ6-31269/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 08/02/2023 വനിതാ അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 2 പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥയെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ് മലയാളം
ഇ6-1177/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 06/02/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 1 പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ് മലയാളം
ഇ1-8898/2017/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 11/01/2023 ശ്രീ.ബിജു.റ്റി യെ ജയിലാസ്‌ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ എൽ.ഡി ടൈപ്പിസ്റ് ആയി നിയമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ5-30925/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 04/01/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 2 , ഗേറ്റ്‌ കീപ്പർ , പ്രിസൺഓഫീസർ , ഡെപ്യുട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്. . മലയാളം
ഉത്തരവ്‌ നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
നം.ഇ3-24798/2014/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 28/12/2022 ശ്രീമതി.രജിനാമോൾ .ഓ.വി , ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് , ജയിലാസ്‌ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് . മലയാളം
നം.ഇ1-25883/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 21/12/2022 മിനിസ്റ്റീരിയൽ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചുമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
നം.ഇ6-1177/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 17/12/2022 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-1 തസ്തികയിൽ പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചുമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
നം.ഇ1-25883/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 15/12/2022 സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചുമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
നം.ഇ1-320/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 12/12/2022 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
നം.E1-14235/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 02/11/2022 ശ്രീ.മുസ്തഫ, ക്ലർക്ക് , ജയിലാസ്‌ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ ചെയ്ത ഉത്തരവ് മലയാളം
നം.3003/2022/HOME 27/10/2022 റീജിയണൽ വെൽഫെയർ ഓഫീസർ, വെൽഫെയർ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-1 പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ് മലയാളം
ഇ5-22779/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 22/10/2022 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രെഡ് 2 , ഗേറ്കീപ്പർ , പ്രിസൺഓഫീസർ , ഡെപ്യുട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ1-22124/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 20/10/2022 ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശ്രീമതി.റീസയെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന റിവേർഷനുകളും സംബംന്ധിച്ച ഉത്തരവ് മലയാളം
ഇ1-3490/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 20/10/2022 ചീഫ് വെൽഫയർ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റ നിയമനം - ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ6-1177/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 20/10/2022 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-1 പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ1-320/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 13/10/2022 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്. ഇംഗ്ലീഷ്
ഇ1-320/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 30/09/2022 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്. ഇംഗ്ലീഷ്
ഇ5-22779/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 25/07/2022 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് II, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ് കീപ്പർ,ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ1-3378/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 25/07/2022 മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്.. മലയാളം
ഇ6-23156/2015/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 21/07/2022 വനിതാ അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് II പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്.. മലയാളം
ഇ6-1177/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 16/07/2022 അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് I പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്.. ഇംഗ്ലീഷ്
ഇ1-3378/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 13/07/2022 സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്. ഇംഗ്ലീഷ്
ഇ6-14917/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 06/07/2022 വനിതാ അസിസ്റ്റൻറ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ5-22779/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 05/07/2022 അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് II , പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ് കീപ്പർ,ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്. മലയാളം
സ. ഉ(അച്ചടി)നം.1761/2022/ആഭ്യന്തരം 24/06/2022 പ്രിസൺ & കറക്ഷണൽ സർവീസസ് വകുപ്പ് മേധാവിയെ പ്രിസൺ & കറക്ഷണൽ സർവീസസ് ഡയറക്ടർ ജനറലായി നിയമിച്ച - ഉത്തരവ്. ഇംഗ്ലീഷ്
ഇ1-32114/2021/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 22/06/2022 ജയിലുകൾ - ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം /സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. . മലയാളം
ഇ1-320/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 10/06/2022 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ1-12126/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 09/06/2022 മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫ് പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ1-31830/2021/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 08/06/2022 സെൻട്രൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ1-32071/2021/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 04/06/2022 പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ, ചീഫ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ, പി. എ ടു ഡി. ജി. പി & കറക്ഷണൽ സർവ്വിസസ്‌ , അക്കൗണ്ട് ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ1-13527/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 31/05/2022 ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലെ ചീഫ് വെൽഫെയർ ഓഫീസറുടെ പൂർണ്ണ അധിക ചുമതല ശ്രീ. റ്റി. ജി. സന്തോഷിനു നൽകിയ ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ5-12882/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 26/05/2022 ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ6-12696/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 19/05/2022 അസിൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - II തസ്തികകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ5-22779/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 13/05/2022 അസിൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - II, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ് കീപ്പർ, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ പ്രൊമോഷൻ/ നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇ1-19161/2017/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 10/05/2022 ശ്രീമതി ഷൈല ബീവി.എസ്, ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്, ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയം - വെല്‍ഫയര്‍ ഓഫീസര്‍ ഗ്രേഡ്-2 തസ്തികയില്‍ തസ്തികമാറ്റം മുഖേന നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം
ഇ6-11230/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 09/05/2022 ശ്രീ. കെ കൃഷ്ണപ്രസാദ് - അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I - ആറ്റിങ്ങല്‍ സബ് ജയില്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയില്‍ നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
E1-10414/2022/PrHQ 26-04-2022 ജയിൽ വകുപ്പ് മേധാവിയുടെ പൂർണ്ണ അധിക ചുമതല ദക്ഷിണമേഖല ജയിൽ ഡി.ഐ.ജി യ്ക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മലയാളം
സ.ഉ(സാധാ) നം.1161/2022/ആഭ്യന്തരം 23/04/2022 ജയിൽ വകുപ്പിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ്, സെൻട്രൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട്, ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട് തസ്തികകളിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മലയാളം
E5-22779/2019/PrHQ 22-04-2022 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-2, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ് കീപ്പർ, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ എന്നീ തസ്തികകളിൽ പ്രൊമൊഷൻ/നിയമനം/സ്ഥലംമാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E6-9297/2022/PrHQ 16-04-2022 സബ് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് മാരെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E5-22779/2019/PrHQ 12-04-2022 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-II, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ് കീപ്പർ, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ പ്രൊമോഷൻ / സ്ഥലംമാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E6-23156/2015/PrHQ 07-04-2022 വനിതാ തുറന്ന ജയിലിലെ വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫസർ ശ്രീമതി.ലിജിമോൾ എ എസ് നെ കോട്ടയം ജില്ലാ ജയിലിലേയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
E1-320/2022/PrHQ 07-04-2022 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മലയാളം
E5-4737/2021/PrHQ 30-03-2022 അസി.പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ (SR-ST) സ്ഥാനക്കയറ്റം നിയമനം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E6-5787/2022/PrHQ 10-03-2022 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- 1 തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E6-23156/2015/PrHQ 24-03-2022 വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-2 തസ്തികയിലേയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
E6-5787/2022/PrHQ 10-03-2022 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- 1 തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E5-22779/2019/PrHQ 23-03-2022 അസി. സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-2, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ പ്രൊമോഷൻ/നിയമം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E6-5787/2022/PrHQ 10-03-2022 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- 1 തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E5-22779/2019/PrHQ 22-02-2022 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- 2, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ് കീപ്പർ, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം/നിയമനം/സ്ഥലംമാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
ഉത്തരവ്‌ നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
E5-22779/2019/PrHQ 27-11-2021 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്‌-2, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ് കീപ്പർ, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നിയമനം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E1-19042/2021/PrHQ 18-11-2021 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E5-4737/2021/PrHQ 18-10-2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ (SR-ST) നിയമനം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മലയാളം
E5-22779/2019/PrHQ 01-10-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - II/പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍/ഗേറ്റ് കീപ്പർ/ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികകളില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/നിയമനം/സ്ഥലംമാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E6-7823/2016/PrHQ 30-09-2021 വനിത അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E6-22970/2021/PrHQ 16-09-2021 വനിത അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - II തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E6-23156/2015/PrHQ 16-09-2021 വനിത അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - II തസ്തികയില്‍ സ്ഥലംമാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E6-1177/2020/PrHQ 16-09-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയില്‍ താൽകാലിക സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E5-13932/2020/PrHQ 16-09-2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് മലയാളം
E5-22779/2019/PrHQ 13-09-2021 അസിസ്റ്റന്റ്‌ പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് പ്രമോഷന്‍ നല്‍കികൊണ്ടും, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം നൽകികൊണ്ടും ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E6-16805/2021/PrHQ 08-09-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് -1 തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
E6-510/2016/PrHQ 01-09-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-I തസ്തികയിൽ (ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ) നിയമന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മലയാളം
E3-24798/2014/PrHQ 01-09-2021 ശ്രീമതി യമുനാകുമാരി.എന്‍, ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്റ് - നഗരകാര്യ വകുപ്പില്‍ എല്‍.ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയില്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി ജയില്‍ വകുപ്പില്‍ നിന്നും വിടുതല്‍ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
E5-13932/2020/PrHQ 04-08-2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് മലയാളം
E5-13932/2020/PrHQ 30-07-2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയില്‍ സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E6-23156/2015/PrHQ 16-07-2021 വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - II തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E6-7823/2016/PrHQ 15-07-2021 വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E5-22779/2019/PrHQ 02-07-2021 ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E6-1177/2020/PrHQ 01-07-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E5-22779/2019/PrHQ 01-07-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-II, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ് കീപ്പർ, തസ്തികകളില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E1-16362/2021/PrHQ 01-07-2021 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E6-1177/2020/PrHQ 30-06-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E5-22779/2019/PrHQ 30-06-2021 ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E5-22779/2019/PrHQ(2) 30-06-2021 ഗേറ്റ് കീപ്പർ തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E5-22779/2019/PrHQ(3) 30-06-2021 പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E5-22779/2019/PrHQ(4) 30-06-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - 2 തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E1-4788/2021/PrHQ 28-06-2021 മിനിസ്റ്റീരിയല്‍ വിഭാഗം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പ്രൊമോഷന്‍ / സ്ഥലംമാറ്റം / സീറ്റുമാറ്റം എന്നിവ നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം
E1-13026/2021/PrHQ 26-06-2021 ശ്രീമതി ലീന.എസ് ന് വനിതാ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയില്‍ പ്രമോഷന്‍ നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
E6-20976/2020/PrHQ 18-06-2021 വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ ശ്രീമതി സിന്ധു ജോണിനെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E1-4788/2021/PrHQ-809 10-06-2021 സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E6-7823/2016/PrHQ 04-06-2021 വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
സ.ഉ.(സാധാ) നം.1472/2021/ആഭ്യന്തരം 26-05-2021 ജയില്‍ വകുപ്പില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം, സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം
E1-3904/2021/PrHQ 22-05-2021 വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസര്‍ ഗ്രേഡ്-II തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരെ പരസ്പരം സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
E1-578/2021/PrHQ 22-05-2021 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരനെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
E1-4336/2021/PrHQ 18-05-2021 ജയില്‍ വകുപ്പില്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ സൂപ്രണ്ട്, ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട്, വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസ് ഗ്രേഡ്-1 തസ്തികകളില്‍ പ്രൊമോഷന് ‍/ സ്ഥലംമാറ്റം നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
E6-11162/2021/PrHQ 06-05-2021 ശ്രീ.റിജിൻ മോഹൻ, അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് -1 നെ ജയിൽ ആസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലെ ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ ആയി നിയമിച്ചുത്തരവാകുന്നു . മലയാളം
E6-15184/2020/PrHQ 03/05/2021 അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരനെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
E5-13932/2020/PrHQ 20/04/2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് മലയാളം
E6-1177/2020/PrHQ 23/02/2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E5-13932/2020/PrHQ 20/02/2021 വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - II തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
E5-13932/2020/PrHQ 10/02/2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് ENGLISH
E6-7823/2016/PrHQ 08/02/2021 വനിത അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-1 തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
E6-15184/2020/PrHQ 12/01/2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് -1 തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
E1-578/2021/PrHQ 07/01/2021 ശ്രീ. അഖില്‍രാജ് കെ.പി., സൂപ്രണ്ട്, സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, വൈത്തിരി, ശ്രീ. റിനില്‍.കെ.കെ., സൂപ്രണ്ട്, സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, കോഴിക്കോട് എന്നിവരെ പരസ്പരം സ്ഥലം മാറ്റി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം
ക്രമ നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
E1-4274/2020/PrHQ 03-07-2020 മാവേലിക്കര സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ സുപ്രണ്ടിനേയും, സിക്ക ഡെപ്യൂട്ടി സുപ്രണ്ടിനേയും പരസ്പരം സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിച്ചുത്തരാവാകുന്നു മലയാളം
E5-3932/2020/PrHQ 01-07-2020 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസറന്മാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് English
E5-22779/2019/PrHQ 17-06-2020 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-2 തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം/ സ്ഥലംമാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
SICA 1-259/2020/DIGSICA 15-06-2020 ദക്ഷിണ മേഖലയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ മാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് മലയാളം
E5-4134/2020/PrHQ 12-06-2020 ഫീമെയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസറന്മാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് മലയാളം
E5-045/2020/PrHQ 03-06-2020 ഫീമെയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ (എസ്.സി / എസ്.റ്റി)- നിയമന ഉത്തരവ് മലയാളം
RegionMasterScripts