K e r a l P r i s o n s
ഉത്തരവ്‌ നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
ഇ5-22779/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 23/09/2023 അസി. സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 2, ഗേറ്റ്‌ കീപ്പർ, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഡെപ്യുട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ6-7823/2016/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 01/09/2023 വനിതാ അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് I - പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്:- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-17433/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 25/08/2023 മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചുമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-15018/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 09/08/2023 വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസര്‍ ഗ്രേഡ്‌ 2 തസ്തികയിലേക്ക്‌ തസ്തികമാറ്റം മുഖേന നിയമിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ6-1177/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 09/08/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-1 പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-3138/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 26/07/2023 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട്‌ തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റും നല്‍കിയ ഉത്തരവില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-3138/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 24/07/2023 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-6718/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 20/07/2023 മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചുമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-10757/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 13/07/2023 സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്‌, ശ്രീമതി. കൃഷ്ണജ കെ.യ്ക്ക്‌ സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയത്തില്‍ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസര്‍ തസ്തികയില്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൊണ്ട്‌ ഉത്തരവ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
സ.ഉ(സാധാ) നം.1873/2023/ആഭ്യന്തരം 12/07/2023 ജയിൽ വകുപ്പിൽ ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-4787/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 12/07/2023 ശ്രീമതി റംല ബീവി എ. യ്ക്ക് വനിതാ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയില്‍ പ്രമോഷന്‍ നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-6718/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 07/07/2023 സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്‌ തസ്തികയിലേയ്ക്ക്‌ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം നല്‍കി ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു:- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
നം.1725/2023/HOME 30/06/2023 ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ്, സെൻട്രൽ ജയിൽ/ തുറന്ന ജയിൽ / അതീവ സുരക്ഷാ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട്, വനിതാ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട്, വെൽഫയർ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-I, പി.എ. ടു ഡി.ജി.പി, അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ6-31269/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 22/06/2023 വനിതാ അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് II പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്:- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ5-22779/2019//പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 20/06/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് II , ഗേറ്റ് കീപ്പർ , പ്രിസൺ ഓഫീസർ , ഡെപ്യുട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ - പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്:- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ6-1177/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 15/06/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 1 പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്:- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-17433/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 14/06/2023 മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചുമുള്ള ഉത്തരവ്:- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ6-31269/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 13/06/2023 വനിതാ അസി. സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - II തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ6-1177/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 06/06/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 1 പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചുമുള്ള ഉത്തരവ് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
SICA1-2247/2023/DIGSICA 30/05/2023 ദക്ഷിണ മേഖല - ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയില്‍ സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-4787/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 30/05/2023 ശ്രീമതി മിനിമോൾ പി.എസ്. ന് വനിതാ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ5-22779/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 29/05/2023 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് II, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ് കീപ്പർ, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ പ്രമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ3-11152/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 27/05/2023 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ കം ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-3138/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 27/05/2023 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ6-7823/2016/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 25/05/2023 വനിതാ അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - 1 തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് :- മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ6-14155/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 09/05/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 1 പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ് മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ6-1177/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 24/04/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 1 പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ് മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ6-2279/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 29/03/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 1 പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ് മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ6-6904/2023/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 15/03/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 1 പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ് മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ5-22779/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 16/02/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 2, ഗേറ്റ്‌ കീപ്പർ , പ്രിസൺഓഫീസർ പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ് മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ6-31269/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 08/02/2023 വനിതാ അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 2 പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥയെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ് മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ6-1177/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 06/02/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 1 പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ് മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-8898/2017/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 11/01/2023 ശ്രീ.ബിജു.റ്റി യെ ജയിലാസ്‌ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ എൽ.ഡി ടൈപ്പിസ്റ് ആയി നിയമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ5-30925/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 04/01/2023 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 2 , ഗേറ്റ്‌ കീപ്പർ , പ്രിസൺഓഫീസർ , ഡെപ്യുട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്. . മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തരവ്‌ നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
നം.ഇ3-24798/2014/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 28/12/2022 ശ്രീമതി.രജിനാമോൾ .ഓ.വി , ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് , ജയിലാസ്‌ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് . മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
നം.ഇ1-25883/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 21/12/2022 മിനിസ്റ്റീരിയൽ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചുമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
നം.ഇ6-1177/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 17/12/2022 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-1 തസ്തികയിൽ പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചുമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
നം.ഇ1-25883/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 15/12/2022 സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചുമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
നം.ഇ1-320/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 12/12/2022 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
നം.E1-14235/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 02/11/2022 ശ്രീ.മുസ്തഫ, ക്ലർക്ക് , ജയിലാസ്‌ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ ചെയ്ത ഉത്തരവ് മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
നം.3003/2022/HOME 27/10/2022 റീജിയണൽ വെൽഫെയർ ഓഫീസർ, വെൽഫെയർ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-1 പ്രൊമോഷൻ നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ് മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ5-22779/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 22/10/2022 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രെഡ് 2 , ഗേറ്കീപ്പർ , പ്രിസൺഓഫീസർ , ഡെപ്യുട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-22124/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 20/10/2022 ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശ്രീമതി.റീസയെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന റിവേർഷനുകളും സംബംന്ധിച്ച ഉത്തരവ് മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-3490/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 20/10/2022 ചീഫ് വെൽഫയർ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റ നിയമനം - ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ6-1177/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 20/10/2022 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-1 പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-320/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 13/10/2022 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചമുള്ള പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്. ഇംഗ്ലീഷ്
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-320/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 30/09/2022 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്. ഇംഗ്ലീഷ്
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ5-22779/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 25/07/2022 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് II, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ് കീപ്പർ,ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-3378/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 25/07/2022 മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്.. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ6-23156/2015/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 21/07/2022 വനിതാ അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് II പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്.. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ6-1177/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 16/07/2022 അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് I പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്.. ഇംഗ്ലീഷ്
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-3378/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 13/07/2022 സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്. ഇംഗ്ലീഷ്
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ6-14917/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 06/07/2022 വനിതാ അസിസ്റ്റൻറ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ5-22779/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 05/07/2022 അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് II , പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ് കീപ്പർ,ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
സ. ഉ(അച്ചടി)നം.1761/2022/ആഭ്യന്തരം 24/06/2022 പ്രിസൺ & കറക്ഷണൽ സർവീസസ് വകുപ്പ് മേധാവിയെ പ്രിസൺ & കറക്ഷണൽ സർവീസസ് ഡയറക്ടർ ജനറലായി നിയമിച്ച - ഉത്തരവ്. ഇംഗ്ലീഷ്
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-32114/2021/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 22/06/2022 ജയിലുകൾ - ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം /സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. . മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-320/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 10/06/2022 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-12126/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 09/06/2022 മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫ് പ്രൊമോഷൻ / നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-31830/2021/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 08/06/2022 സെൻട്രൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-32071/2021/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 04/06/2022 പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ, ചീഫ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ, പി. എ ടു ഡി. ജി. പി & കറക്ഷണൽ സർവ്വിസസ്‌ , അക്കൗണ്ട് ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-13527/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 31/05/2022 ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലെ ചീഫ് വെൽഫെയർ ഓഫീസറുടെ പൂർണ്ണ അധിക ചുമതല ശ്രീ. റ്റി. ജി. സന്തോഷിനു നൽകിയ ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ5-12882/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 26/05/2022 ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ6-12696/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 19/05/2022 അസിൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - II തസ്തികകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ5-22779/2019/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 13/05/2022 അസിൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - II, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ് കീപ്പർ, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ പ്രൊമോഷൻ/ നിയമനം നൽകിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചും ഉത്തരവ്. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ1-19161/2017/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 10/05/2022 ശ്രീമതി ഷൈല ബീവി.എസ്, ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്, ജയിലാസ്ഥാനകാര്യാലയം - വെല്‍ഫയര്‍ ഓഫീസര്‍ ഗ്രേഡ്-2 തസ്തികയില്‍ തസ്തികമാറ്റം മുഖേന നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഇ6-11230/2022/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 09/05/2022 ശ്രീ. കെ കൃഷ്ണപ്രസാദ് - അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I - ആറ്റിങ്ങല്‍ സബ് ജയില്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയില്‍ നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E1-10414/2022/PrHQ 26-04-2022 ജയിൽ വകുപ്പ് മേധാവിയുടെ പൂർണ്ണ അധിക ചുമതല ദക്ഷിണമേഖല ജയിൽ ഡി.ഐ.ജി യ്ക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
സ.ഉ(സാധാ) നം.1161/2022/ആഭ്യന്തരം 23/04/2022 ജയിൽ വകുപ്പിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ്, സെൻട്രൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട്, ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട് തസ്തികകളിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മലയാളം
ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-22779/2019/PrHQ 22-04-2022 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-2, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ് കീപ്പർ, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ എന്നീ തസ്തികകളിൽ പ്രൊമൊഷൻ/നിയമനം/സ്ഥലംമാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-9297/2022/PrHQ 16-04-2022 സബ് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് മാരെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-22779/2019/PrHQ 12-04-2022 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-II, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ് കീപ്പർ, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ പ്രൊമോഷൻ / സ്ഥലംമാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-23156/2015/PrHQ 07-04-2022 വനിതാ തുറന്ന ജയിലിലെ വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫസർ ശ്രീമതി.ലിജിമോൾ എ എസ് നെ കോട്ടയം ജില്ലാ ജയിലിലേയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E1-320/2022/PrHQ 07-04-2022 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-4737/2021/PrHQ 30-03-2022 അസി.പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ (SR-ST) സ്ഥാനക്കയറ്റം നിയമനം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-5787/2022/PrHQ 10-03-2022 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- 1 തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-23156/2015/PrHQ 24-03-2022 വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-2 തസ്തികയിലേയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-5787/2022/PrHQ 10-03-2022 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- 1 തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-22779/2019/PrHQ 23-03-2022 അസി. സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-2, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ പ്രൊമോഷൻ/നിയമം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-5787/2022/PrHQ 10-03-2022 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- 1 തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-22779/2019/PrHQ 22-02-2022 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- 2, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ് കീപ്പർ, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം/നിയമനം/സ്ഥലംമാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തരവ്‌ നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
E5-22779/2019/PrHQ 27-11-2021 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്‌-2, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ് കീപ്പർ, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നിയമനം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E1-19042/2021/PrHQ 18-11-2021 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-4737/2021/PrHQ 18-10-2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ (SR-ST) നിയമനം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-22779/2019/PrHQ 01-10-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - II/പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍/ഗേറ്റ് കീപ്പർ/ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികകളില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/നിയമനം/സ്ഥലംമാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-7823/2016/PrHQ 30-09-2021 വനിത അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-22970/2021/PrHQ 16-09-2021 വനിത അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - II തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-23156/2015/PrHQ 16-09-2021 വനിത അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - II തസ്തികയില്‍ സ്ഥലംമാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-1177/2020/PrHQ 16-09-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയില്‍ താൽകാലിക സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-13932/2020/PrHQ 16-09-2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-22779/2019/PrHQ 13-09-2021 അസിസ്റ്റന്റ്‌ പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് പ്രമോഷന്‍ നല്‍കികൊണ്ടും, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം നൽകികൊണ്ടും ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-16805/2021/PrHQ 08-09-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് -1 തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-510/2016/PrHQ 01-09-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-I തസ്തികയിൽ (ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ) നിയമന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E3-24798/2014/PrHQ 01-09-2021 ശ്രീമതി യമുനാകുമാരി.എന്‍, ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്റ് - നഗരകാര്യ വകുപ്പില്‍ എല്‍.ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയില്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി ജയില്‍ വകുപ്പില്‍ നിന്നും വിടുതല്‍ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-13932/2020/PrHQ 04-08-2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-13932/2020/PrHQ 30-07-2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയില്‍ സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-23156/2015/PrHQ 16-07-2021 വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - II തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-7823/2016/PrHQ 15-07-2021 വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-22779/2019/PrHQ 02-07-2021 ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-1177/2020/PrHQ 01-07-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-22779/2019/PrHQ 01-07-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-II, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ് കീപ്പർ, തസ്തികകളില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E1-16362/2021/PrHQ 01-07-2021 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-1177/2020/PrHQ 30-06-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-22779/2019/PrHQ 30-06-2021 ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-22779/2019/PrHQ(2) 30-06-2021 ഗേറ്റ് കീപ്പർ തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-22779/2019/PrHQ(3) 30-06-2021 പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-22779/2019/PrHQ(4) 30-06-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - 2 തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E1-4788/2021/PrHQ 28-06-2021 മിനിസ്റ്റീരിയല്‍ വിഭാഗം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പ്രൊമോഷന്‍ / സ്ഥലംമാറ്റം / സീറ്റുമാറ്റം എന്നിവ നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E1-13026/2021/PrHQ 26-06-2021 ശ്രീമതി ലീന.എസ് ന് വനിതാ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയില്‍ പ്രമോഷന്‍ നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-20976/2020/PrHQ 18-06-2021 വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ ശ്രീമതി സിന്ധു ജോണിനെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E1-4788/2021/PrHQ-809 10-06-2021 സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-7823/2016/PrHQ 04-06-2021 വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
സ.ഉ.(സാധാ) നം.1472/2021/ആഭ്യന്തരം 26-05-2021 ജയില്‍ വകുപ്പില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം, സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E1-3904/2021/PrHQ 22-05-2021 വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസര്‍ ഗ്രേഡ്-II തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരെ പരസ്പരം സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E1-578/2021/PrHQ 22-05-2021 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരനെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E1-4336/2021/PrHQ 18-05-2021 ജയില്‍ വകുപ്പില്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ സൂപ്രണ്ട്, ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട്, വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസ് ഗ്രേഡ്-1 തസ്തികകളില്‍ പ്രൊമോഷന് ‍/ സ്ഥലംമാറ്റം നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-11162/2021/PrHQ 06-05-2021 ശ്രീ.റിജിൻ മോഹൻ, അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് -1 നെ ജയിൽ ആസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലെ ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ ആയി നിയമിച്ചുത്തരവാകുന്നു . മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-15184/2020/PrHQ 03/05/2021 അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരനെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-13932/2020/PrHQ 20/04/2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-1177/2020/PrHQ 23/02/2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-13932/2020/PrHQ 20/02/2021 വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - II തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-13932/2020/PrHQ 10/02/2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് ENGLISH ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-7823/2016/PrHQ 08/02/2021 വനിത അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-1 തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-15184/2020/PrHQ 12/01/2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് -1 തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E1-578/2021/PrHQ 07/01/2021 ശ്രീ. അഖില്‍രാജ് കെ.പി., സൂപ്രണ്ട്, സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, വൈത്തിരി, ശ്രീ. റിനില്‍.കെ.കെ., സൂപ്രണ്ട്, സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, കോഴിക്കോട് എന്നിവരെ പരസ്പരം സ്ഥലം മാറ്റി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രമ നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
E1-4274/2020/PrHQ 03-07-2020 മാവേലിക്കര സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ സുപ്രണ്ടിനേയും, സിക്ക ഡെപ്യൂട്ടി സുപ്രണ്ടിനേയും പരസ്പരം സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിച്ചുത്തരാവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-3932/2020/PrHQ 01-07-2020 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസറന്മാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് English ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-22779/2019/PrHQ 17-06-2020 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-2 തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം/ സ്ഥലംമാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
SICA 1-259/2020/DIGSICA 15-06-2020 ദക്ഷിണ മേഖലയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ മാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-4134/2020/PrHQ 12-06-2020 ഫീമെയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസറന്മാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-045/2020/PrHQ 03-06-2020 ഫീമെയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ (എസ്.സി / എസ്.റ്റി)- നിയമന ഉത്തരവ് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
RegionMasterScripts