2021

ക്രമ നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
E6-22970/2021/PrHQ 16-09-2021 വനിത അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - II തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-23156/2015/PrHQ 16-09-2021 വനിത അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - II തസ്തികയില്‍ സ്ഥലംമാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-1177/2020/PrHQ 16-09-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയില്‍ താൽകാലിക സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-13932/2020/PrHQ 16-09-2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-22779/2019/PrHQ 13-09-2021 അസിസ്റ്റന്റ്‌ പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് പ്രമോഷന്‍ നല്‍കികൊണ്ടും, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം നൽകികൊണ്ടും ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-16805/2021/PrHQ 08-09-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് -1 തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-510/2016/PrHQ 01-09-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-I തസ്തികയിൽ (ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ) നിയമന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E3-24798/2014/PrHQ 01-09-2021 ശ്രീമതി യമുനാകുമാരി.എന്‍, ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്റ് - നഗരകാര്യ വകുപ്പില്‍ എല്‍.ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയില്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി ജയില്‍ വകുപ്പില്‍ നിന്നും വിടുതല്‍ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-13932/2020/PrHQ 04-08-2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-13932/2020/PrHQ 30-07-2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയില്‍ സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-23156/2015/PrHQ 16-07-2021 വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - II തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-7823/2016/PrHQ 15-07-2021 വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-22779/2019/PrHQ 02-07-2021 ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-1177/2020/PrHQ 01-07-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-22779/2019/PrHQ 01-07-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-II, പ്രിസൺ ഓഫീസർ, ഗേറ്റ് കീപ്പർ, തസ്തികകളില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E1-16362/2021/PrHQ 01-07-2021 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-1177/2020/PrHQ 30-06-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-22779/2019/PrHQ 30-06-2021 ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-22779/2019/PrHQ(2) 30-06-2021 ഗേറ്റ് കീപ്പർ തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-22779/2019/PrHQ(3) 30-06-2021 പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-22779/2019/PrHQ(4) 30-06-2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - 2 തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E1-4788/2021/PrHQ 28-06-2021 മിനിസ്റ്റീരിയല്‍ വിഭാഗം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പ്രൊമോഷന്‍ / സ്ഥലംമാറ്റം / സീറ്റുമാറ്റം എന്നിവ നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E1-13026/2021/PrHQ 26-06-2021 ശ്രീമതി ലീന.എസ് ന് വനിതാ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയില്‍ പ്രമോഷന്‍ നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-20976/2020/PrHQ 18-06-2021 വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ ശ്രീമതി സിന്ധു ജോണിനെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E1-4788/2021/PrHQ-809 10-06-2021 സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-7823/2016/PrHQ 04-06-2021 വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
സ.ഉ.(സാധാ) നം.1472/2021/ആഭ്യന്തരം 26-05-2021 ജയില്‍ വകുപ്പില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം, സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E1-3904/2021/PrHQ 22-05-2021 വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസര്‍ ഗ്രേഡ്-II തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരെ പരസ്പരം സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E1-578/2021/PrHQ 22-05-2021 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരനെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E1-4336/2021/PrHQ 18-05-2021 ജയില്‍ വകുപ്പില്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ സൂപ്രണ്ട്, ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട്, വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസ് ഗ്രേഡ്-1 തസ്തികകളില്‍ പ്രൊമോഷന് ‍/ സ്ഥലംമാറ്റം നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-11162/2021/PrHQ 06-05-2021 ശ്രീ.റിജിൻ മോഹൻ, അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് -1 നെ ജയിൽ ആസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലെ ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ ആയി നിയമിച്ചുത്തരവാകുന്നു . മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-15184/2020/PrHQ 03/05/2021 അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരനെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-13932/2020/PrHQ 20/04/2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-1177/2020/PrHQ 23/02/2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-13932/2020/PrHQ 20/02/2021 വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - II തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-13932/2020/PrHQ 10/02/2021 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് ENGLISH ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-7823/2016/PrHQ 08/02/2021 വനിത അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-1 തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E6-15184/2020/PrHQ 12/01/2021 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് -1 തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരെ സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E1-578/2021/PrHQ 07/01/2021 ശ്രീ. അഖില്‍രാജ് കെ.പി., സൂപ്രണ്ട്, സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, വൈത്തിരി, ശ്രീ. റിനില്‍.കെ.കെ., സൂപ്രണ്ട്, സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, കോഴിക്കോട് എന്നിവരെ പരസ്പരം സ്ഥലം മാറ്റി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക

2020

ക്രമ നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
E1-4274/2020/PrHQ 03-07-2020 മാവേലിക്കര സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ സുപ്രണ്ടിനേയും, സിക്ക ഡെപ്യൂട്ടി സുപ്രണ്ടിനേയും പരസ്പരം സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിച്ചുത്തരാവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-3932/2020/PrHQ 01-07-2020 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസറന്മാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് English ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-22779/2019/PrHQ 17-06-2020 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-2 തസ്തികയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം/ സ്ഥലംമാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
SICA 1-259/2020/DIGSICA 15-06-2020 ദക്ഷിണ മേഖലയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ മാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-4134/2020/PrHQ 12-06-2020 ഫീമെയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസറന്മാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
E5-045/2020/PrHQ 03-06-2020 ഫീമെയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ (എസ്.സി / എസ്.റ്റി)- നിയമന ഉത്തരവ് മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക