K e r a l P r i s o n s

ശ്രീ.സുദേഷ് കുമാർ ഐ.പി.എസ്.

 • ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ് & കറക്ഷണൽ സർവ്വീസസ് (ഡി.ജി.പി.)
 • 05.04.2022 To 31.10.2022

ഡോ. ഷെയ്ക്ക് ദർവേഷ്‌ സാഹിബ് ഐ.പി.എസ്.

 • ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ് & കറക്ഷണൽ സർവ്വീസസ് (ഡി.ജി.പി.)
 • 02.08.2021 To 26.04.2022

ശ്രീ. ഋഷി രാജ് സിങ് ഐ.പി.എസ്.

 • ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ് & കറക്ഷണൽ സർവ്വീസസ് (ഡി.ജി.പി.)
 • 12.06.2019 To 31.07.2021

ശ്രീമതി ശ്രീലേഖ ഐ.പി.എസ്.

 • ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ് & കറക്ഷണൽ സർവ്വീസസ് (എ.ഡി.ജി.പി.)
 • 18.01.2017 To 12.06.2019

ശ്രീ. അനില്‍കാന്ത് ‌ഐ.പി.എസ്.

 • ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ് & കറക്ഷണൽ സർവ്വീസസ് (എ.ഡി.ജി.പി.)
 • 08.06.2016 To 18.01.2017

ശ്രീ. ഋഷി രാജ് സിങ് ഐ.പി.എസ്.

 • ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ് & കറക്ഷണൽ സർവ്വീസസ് (ഡി.ജി.പി.)
 • 08.12.2015 To 08.06.2016

ശ്രീ. ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്‌റ ഐ.പി.എസ്.

 • ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ് & കറക്ഷണൽ സർവ്വീസസ് (ഡി.ജി.പി.)
 • 01.06.2015 To 08.12.2015

ശ്രീ. റ്റി.പി.സെന്‍കുമാര്‍ ഐ.പി.എസ്.

 • ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ് & കറക്ഷണൽ സർവ്വീസസ് (ഡി..ജി.പി.)
 • 07.12.2013 To 31.05.2015

ഡോ. അലക്‌സാണ്ടര്‍ ജേക്കബ്‌ ഐ.പി.എസ്.

 • ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ് & കറക്ഷണൽ സർവ്വീസസ് (ഡി.ജി.പി.)
 • 31.10.2009 To 07.12.2013

ശ്രീ. പോള്‍ ലെസ്‌ലി ഐ.പി.എസ്.‌

 • അഡീ. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ് & കറക്ഷണൽ സർവ്വീസസ് (എ.ഡി.ജി.പി.)
 • 30.12.2008 To 31.10.2009

ശ്രീ. കെ.പി. സോമരാജന്‍ ഐ.പി.എസ്.

 • അഡീ. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (പ്രിസണ്‍സ്)
 • 19.10.2007 To 30.12.2008

ശ്രീ. എം.ജി.എ രാമന്‍ ഐ.പി.എസ്.

 • അഡീ. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (പ്രിസണ്‍സ്)
 • 15.07.2004 To 18.10.2007

ഡോ. അല്‍ഫോണ്‍സ് ലൂയിസ് ഇറയില്‍ ഐ.പി.എസ്.

 • അഡീ. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (പ്രിസണ്‍സ്)
 • 25.08.2003 To 15.07.2004

ഡോ. കെ.സുകുമാരന്‍ നായര്‍ ഐ.പി.എസ്.‌

 • അഡീ. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (പ്രിസണ്‍സ്)
 • 30.11.2001 To 24.08.2003

ശ്രീ. എം.ജി.എ. രാമന്‍ ഐ.പി.എസ്

 • അഡീ. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (പ്രിസണ്‍സ്)
 • 06.09.2001 To 30.11.2001

ശ്രീ. പി.കെ. ഹോര്‍മിസ് തരകന്‍ ഐ.പി.എസ്.‌

 • അഡീ. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (പ്രിസണ്‍സ്)
 • 31.07.2001 To 31.08.2001

ശ്രീ. ആര്‍.പി.സി.നായര്‍ ഐ.പി.എസ്.

 • ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (പ്രിസണ്‍സ്)
 • 13.07.1998 To 31.07.2001

ശ്രീ. പി.ആര്‍. ചന്ദ്രന്‍ ഐ.പി.എസ്.

 • ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (പ്രിസണ്‍സ്)
 • 27.04.1998 To 13.07.1998

ശ്രീ. ബി.എസ്. ശാസ്ത്രി ഐ.പി.എസ്.‌

 • ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (പ്രിസണ്‍സ്)
 • 24.11.1997 To 31.03.1998

ശ്രീ. ആര്‍.പത്മനാഭന്‍ ഐ.പി.എസ്.‌

 • അഡീ. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (പ്രിസണ്‍സ്)
 • 05.06.1997 To 20.11.1997

ശ്രീ. എം. അബ്ദുള്‍ സത്താര്‍കുഞ്ഞ് ഐ.പി.എസ്.

 • ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (പ്രിസണ്‍സ്)
 • 18.10.1996 To 05.06.1997

ശ്രീ. കെ. സുകുമാരന്‍ നായര്‍ ഐ.പി.എസ്.

 • ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പോലീസ് (പ്രിസണ്‍സ്)
 • 01.07.1996 To 18.10.1996

ശ്രീ. ആര്‍.രാധാക്യഷ്ണന്‍ ഐ.പി.എസ്.‌

 • ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (പ്രിസണ്‍സ്)
 • 12.12.1994 To 30.06.1996

ശ്രീ. കെ.വി. രാജഗോപാലന്‍ നായര്‍ ഐ.പി.എസ്.

 • അഡീ. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (പ്രിസണ്‍സ്)
 • 30.04.1994 To 12.12.1994

ശ്രീ. റ്റി.വി. മധുസൂധനന്‍ ഐ.പി.എസ്.‌

 • അഡീ. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (പ്രിസണ്‍സ്)
 • 02.03.1994 To 30.04.1994

ശ്രീ. വി. ക്യഷ്ണമൂര്‍ത്തി ഐ.പി.എസ്.

 • അഡീ. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (പ്രിസണ്‍സ്)
 • 23.04.1993 To 02.03.1994

ശ്രീ. ആര്‍. ജയറാം പടിക്കല്‍ ഐ.പി.എസ്.‌

 • അഡീ. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (പ്രിസണ്‍സ്)
 • 21.09.1992 To 23.04.1993

ശ്രീ. ഐ. തങ്കരാജ് ഐ.പി.എസ്.‌

 • ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പോലീസ് (പ്രിസണ്‍സ്)
 • 11.12.1991 To 21.09.1992

ശ്രീ. സി. സുബ്രമഹ്ണ്യം ഐ.പി.എസ്.‌

 • അഡീ. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (പ്രിസണ്‍സ്)
 • 18.08.1989 To 10.12.1991

ശ്രീ. ജെ. പത്മഗിരീശ്വരന്‍ ഐ.പി.എസ്.‌

 • അഡീ. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (പ്രിസണ്‍സ്)
 • 16.08.1986 To 18.08.1989

ശ്രീ. എന്‍. സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ ‌

 • ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പ്രിസണ്‍സ്
 • 01.02.1982 To 15.08.1986

ശ്രീ. ആര്‍. ജനാർദ്ദനൻ പിളള

 • ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പ്രിസണ്‍സ്
 • 01.01.1980 To 31.01.1982

ശ്രീ. പി. ഗോപാലമേനോന്‍ ‌

 • ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പ്രിസണ്‍സ്
 • 18.03.1971 To 31.12.1979

ശ്രീ. വി. രാഘവന്‍ നായര്‍

 • ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പ്രിസണ്‍സ്
 • 19.11.1963 To 18.03.1971

ശ്രീ. കെ. വേലായുധന്‍

 • ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പ്രിസണ്‍സ്
 • 21.07.1961 To 19.11.1963

ശ്രീ. എ.വി. ജോണ്‍

 • ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പ്രിസണ്‍സ്
 • 01.04.1953 To 21.07.1961
RegionMasterScripts