K e r a l P r i s o n s
  • ഡി.ഐ.ജി. ഓഫ് പ്രിസണ്‍സ് & കറക്ഷണല്‍ സര്‍വ്വീസസ്
  • സൂപ്രണ്ട്‌, സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം / ഓപ്പൺ പ്രിസൺ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം / ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രിസണ്‍
  • ജോയിൻറ് സൂപ്രണ്ട് / സീനിയര്‍ ലെക്ചറര്‍, സിക്ക / സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ജയില്‍/
    സൂപ്രണ്ട്, വിമെൻ പ്രിസൺ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം / സൂപ്രണ്ട്, വിമെൻ ഓപ്പൺ പ്രിസൺ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം
  • ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് / സൂപ്രണ്ട്, സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍ / സൂപ്രണ്ട്, ബോസ്റ്റല്‍ സ്‌കൂള്‍
  • അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-I / സൂപ്രണ്ട്, സബ് ജയില്‍ / ആര്‍മറര്‍, സിക്ക/ ട്രെയിനിംഗ് ഓഫീസര്‍, സിക്ക / സൂപ്പര്‍വൈസര്‍, ഓപ്പൺ പ്രിസൺ & ബോസ്റ്റല്‍ സ്‌കൂള്‍ / സ്‌റ്റോര്‍ കീപ്പര്‍, ഓപ്പൺ പ്രിസൺ.
  • അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-II / പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍ / ഗേറ്റ് കീപ്പര്‍
  • ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍
RegionMasterScripts