K e r a l P r i s o n s
Image 2021
എം വി തോമസ്
സൂപ്രണ്ട്, സ്‌പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ
Image 2021
ജെ സജികുമാർ
അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്
Image 2020
ഡി സത്യരാജ്‌
സൂപ്രണ്ട്‌, ജില്ലാ ജയിൽ
Image 2020
ഇ ക്യഷ്ണദാസ്‌
അസി.സൂപ്രണ്ട്
Image 2018
എ ജെ മാത്യൂ
സ്‌പെഷ്യൽ ഓഫീസർ
( ജോയിന്റ്‌ സൂപ്രണ്ട്)