K e r a l P r i s o n s

ഈ സ്ഥാപനം 18 നും 21 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുളള കൗമാരകുറ്റവാളികളെ പാര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായുളളതാണ്. കേരളത്തിലെ ഏക ബോസ്റ്റല്‍ സ്‌കൂള്‍ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ത്യക്കാക്കരയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇത് 05.08.1995 ല്‍ കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ്‌.

Borstal School, Thrikkakara, C.SEZ. PO, Kakkanad, Ernakulam - 682 037

Land Phone No.

0484-2421366

Email

bs.ekm.prisons@kerala.gov.in

Year of establishment

05-08-1995

Total Land Area (in cent/acre)

6 acre 5 cents (includes Dist.Jail, Ernakulam)

Location

Street

Sea Port Air Port Road

Village

Kakkanad

Corporation/ Municipality/Panchayath

Thrikkakara Municipality

District

Ernakulam

Important Institutions near the Jail

(with distance from Jail and Phone no)

Police Station

Info Park – 3 KM – (Ph:0484-2426010)

Fire Station

Thrikkakara – 3 KM – (Ph: 0484-2423100)

Court

Judicial First Class Magistrate Court, Kakkanad

  • 2 KM – (Ph: 0484- 2425423)

Railway Station

Thripunithura – 6 KM – (Ph:0484-2777375)

KSRTC Bus Station

Thrikkakara – 3 KM

Taluk Hospital

Thripunithura – 7 KM – (Ph: 0484-2777315)

District Hospital

General Hospital, Ernakulam – 30 KM – (Ph:0484-2361251)

Medical College Hospital

Government Medical College, Kalamassery – 5 KM – (Ph: 0484-2754000)

Distance from main road (NH/MC)

100 Mtrs

Jail up gradation date

NA

Number of Cells

Barrack

NIL

Cells

16

Authorised accommodation capacity of the jail

78

Average no of Prisoners

70

Production units working in Jail

Agriculture

Sri. Vishnu S

Superintendent,
Borstal School,
Thrikkakkara

+91 9446899530

  Staff Pattern
SL No. Designation Scale of Pay No of Posts

1

Superintendent

55200-115300

1

2

Assistant Superintendent Gr.I

43400-91200

1

3

Deputy Prison Officer

37400-79000

5

4

Assistant Prison Officer

27900-63700

11

5

Assistant Prison Officer cum Driver

26500-60700

1

6

PD Teacher

31100-66800

3

7

Part Time Medical Officer

55200-115300

1

8

Part Time Pharmacist

31100-66800

1

9

Weaving Instructor

35600-75400

1

10

Carpentary Instructor

35600-75400

3

11

Physical Training Instructor

26500-60700

1

RegionMasterScripts