സ്യഷ്ടി

  • സെന്‍ട്രല്‍ പ്രിസണ്‍‍ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം, തിരുവനന്തപുരം

പുനര്‍ജനി 2020

  • സെന്‍ട്രല്‍ പ്രിസണ്‍ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം, വിയ്യൂര്‍

പുനര്‍ജനി 2019

  • സെന്‍ട്രല്‍ പ്രിസണ്‍ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം, വിയ്യൂര്‍