K e r a l P r i s o n s

ജയില്‍ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും

കേരള ജയില്‍ വകുപ്പ് താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ആക്ടുകളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഭരണം നടത്തുന്നു.

ആക്ട്‌സ്
റൂള്‍സ്
മാനുവല്‍
സര്‍വ്വീസ് നിയമങ്ങള്‍
കേരള പ്രിസൺസ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്
മറ്റുള്ളവ
RegionMasterScripts