K e r a l P r i s o n s

ജയില്‍ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ (01.05.2024 പ്രകാരം)

ക്രമ നം.
തസ്തികയുടെ പേര്
അംഗീക്യത എണ്ണം
നിലവിലുളള എണ്ണം
ഒഴിവുകള്
1
ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പ്രിസണ്‍സ് & കറക്ഷണല്‍ സര്‍വ്വീസസ്‌
1
1
0
2
ഡെപ്യൂട്ടി ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പ്രിസണ്‍സ് & കറക്ഷണല്‍ സര്‍വ്വീസസ്‌
4
4
0
3
പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍
1
1
0
4
ചീഫ് ആഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍
1
1
0
5
ചീഫ് വെല്‍ഫെയ‌ര്‍ ഓഫീസര്‍
1
1
0
6
റീജണല്‍ വെല്‍ഫെയ‌ര്‍ ഓഫീസര്‍
3
3
0
7
അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍
1
1
0
8
ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍
1
1
0
9
പി.എ. റ്റു ഡി.ജി.പി
1
1
0
10
അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസര്‍
1
1
0
11
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്‌
5
5
0
12
സൂപ്രണ്ട്, സെന്‍ട്രല്‍ പ്രിസണ്‍/ തുറന്ന ജയില്‍/ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രിസണ്‍
7
7
0
13
ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട് 
25
24
1
14
സൂപ്രണ്ട് വിമെൻ പ്രിസൺ
4
3
1
15
വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫിസര്‍(ഗ്രേഡ് I & II)
24
22
2
16
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്‌
7
7
0
17
ഫെയര്‍ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട്‌
1
1
0
18
ഹെഡ് ക്‌ളര്‍ക്ക്‌
10
10
0
19
സീനിയര്‍ ക്‌ളര്‍ക്ക്‌
28
28
0
20
ക്‌ളര്‍ക്ക്‌
28
28
0
21
ടൈപ്പിസ്റ്റ് സീനിയര്‍/ ടൈപ്പിസ്റ്റ് സെലക്ഷന്‍ ഗ്രേഡ്‌
18
18
0
22
സി.എ. (ഗ്രേഡ് - II)
3
3
0
23
അറ്റന്‍ഡര്‍
2
2
0
24
ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്റ്‌
8
6
2
25
എഫ്.റ്റി. സ്വീപ്പര്‍
1
1
0
26
പി.ഡി. റ്റീച്ചര്‍
8
5
3
27
ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടന്റ്‌
31
29
2
28
ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടന്റ്‌, വിമെൻ പ്രിസൺ
2
2
0
29
അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- I
70
61
9
30
അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- II
67
67
0
31
പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍
16
16
0
32
ഗേറ്റ് കീപ്പര്‍
12
12
0
33
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍
447
447
0
34
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍
1284
1184
100
35
ഫീമെയില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍
87
72
15
ക്രമ നം.
തസ്തികയുടെ പേര്
അംഗീക്യത എണ്ണം
നിലവിലുളള എണ്ണം
ഒഴിവുകള്
36
ഫീമെയില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- I
20
20
0
37
ഫീമെയില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- II
20
20
0
38
കാര്‍പെന്ററി ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍
3
2
1
39
കാര്‍പെന്ററി ഫോര്‍മാന്‍ 
1
1
0
40
വീവിംങ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ /ഫോര്‍മാന്‍ 
3
2
1
41
അഗ്രികള്‍ചര്‍ ഡെമോണ്‍ട്രേറ്റര്‍
1
0
1
42
ബൂട്ട് ഫോര്‍മാന്‍
1
1
0
43
ബ്‌ളാക്ക് സ്മിത്തി ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍
1
0
1
44
ടെയിലറിംങ് ഇന്‍സ്‌ട്രെക്ടര്‍
6
3
3
45
വയര്‍മാന്‍
2
2
0
46
ഷൂമേസ്തിരി
1
0
1
47
എന്‍ജിന്‍ ഡ്രൈവര്‍
1
0
1
48
വാര്‍ഡര്‍ അറ്റന്‍ഡന്റ്
4
3
1
49
പാക്കര്‍ ക്‌ളര്‍ക്ക്
1
0
1
50
വീവര്‍
2
2
0
51
പി.റ്റി. ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍
1
1
0
52
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍  കം ഡ്രൈവര്‍
66
52
14
53
ഡ്രൈവര്‍
2
2
0
54
വീവിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്
5
4
1
55
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
12
10
2
56
ഇ.സി.ജി. ടെക്‌നീഷ്യന്‍
1
1
0
57
ഫാര്‍മസിസ്റ്റ്‌
13
12
1
58
ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യൻ
5
4
1
59
നഴ്‌സിങ് അസിസ്റ്റന്റ്‌
12
9
3
60
സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ്(മെയില്‍)
3
2
1
61
അഗ്രികള്‍ചര്‍ ഓഫീസര്‍
2
2
0
62
ഡോഗ് ഹാന്‍ഡ്‌ലര്‍ (ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍ )
2
2
0
63
ഡോഗ് ഹാന്‍ഡ്‌ലര്‍ (അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍ )
3
3
0
64
സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ് ഗ്രേഡ് - II
3
3
0
65
ഹോസ്പിറ്റല്‍ അറ്റന്‍ഡന്റ് ഗ്രേഡ് - I
1
0
1
66
ഹോസ്പിറ്റല്‍ അറ്റന്‍ഡന്റ് ഗ്രേഡ് - II
1
0
1
67
ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ
1
0
1
68
ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ
1
0
1
69
ഇലക്ട്രീഷ്യൻ
2
0
2
70
പ്ലംബർ
1
0
1
71
ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റ്
1
0
1
RegionMasterScripts