K e r a l P r i s o n s

ജയില്‍ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ (01.04.2022 പ്രകാരം)

ക്രമ നം. തസ്തികയുടെ പേര് അംഗീക്യത എണ്ണം നിലവിലുളള എണ്ണം ഒഴിവുകള്
1 ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പ്രിസണ്‍സ് & കറക്ഷണല്‍ സര്‍വ്വീസസ്‌ 1 1 0
2 ഡെപ്യൂട്ടി ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പ്രിസണ്‍സ് & കറക്ഷണല്‍ സര്‍വ്വീസസ്‌ 4 4 0
3 പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍ 1 1 0
4 ചീഫ് ആഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍ 1 1 0
5 ചീഫ് വെല്‍ഫെയ‌ര്‍
ഓഫീസര്‍
1 1 0
6 റീജണല്‍ വെല്‍ഫെയ‌ര്‍
ഓഫീസര്‍
3 3 0
7 അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍ 1 1 0
8 ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍ 1 1 0
9 പി.എ റ്റു ഡി.ജി.പി 1 1 0
10 അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസര്‍ 1 1 0
11 സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്‌ 5 5 0
12 സൂപ്രണ്ട്, സെന്‍ട്രല്‍ പ്രിസണ്‍/ തുറന്ന ജയില്‍/ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രിസണ്‍ 7 7 0
13 ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട്  25 25 0
14 സൂപ്രണ്ട് വിമെൻ പ്രിസൺ 4 4 0
15 വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫിസര്‍(ഗ്രേഡ് 1 & 2) 24 23 1
16 ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്‌ 7 7 0
17 ഫെയര്‍ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട്‌ 1 1 0
18 ഹെഡ് ക്‌ളര്‍ക്ക്‌ 10 10 0
19 സീനിയര്‍ ക്‌ളര്‍ക്ക്‌ 28 28 0
20 ക്‌ളര്‍ക്ക്‌ 28 25 3
21 ടൈപ്പിസ്റ്റ് സീനിയര്‍/ ടൈപ്പിസ്റ്റ് സെലക്ഷന്‍ ഗ്രേഡ്‌ 18 18 0
22 സി.എ(ഗ്രേഡ്.2) 3 2 1
23 അറ്റന്‍ഡര്‍ 2 2 0
24 ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്റ്‌ 8 7 1
25 എഫ്.റ്റി സ്വീപ്പര്‍ 1 0 1
26 പി.ഡി റ്റീച്ചര്‍ 8 6 2
27 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടന്റ്‌ 30 30 0
28 ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടന്റ്‌, വിമെൻ പ്രിസൺ 2 2 0
29 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-1 69 55 14
30 അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-2 66 65 1
31 പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍ 16 16 0
32 ഗേറ്റ് കീപ്പര്‍ 12 12 0
33 ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍ 444 444 0
34 അസി.പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍ 1278 1100 178
35 ഫീമെയില്‍ അസി.പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍ 87 73 14
ക്രമ നം. തസ്തികയുടെ പേര് അംഗീക്യത എണ്ണം നിലവിലുളള എണ്ണം ഒഴിവുകള്
36 ഫീമെയില്‍ അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-1 20 19 1
37 ഫീമെയില്‍ അസി.സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-2 20 19 1
38 കാര്‍പെന്ററി ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ 3 2 1
39 കാര്‍പെന്ററി ഫോര്‍മാന്‍  1 1 0
40 വീവിംങ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ /ഫോര്‍മാന്‍  3 2 1
41 അഗ്രികള്‍ചര്‍ ഡെമോണ്‍ട്രേറ്റര്‍ 1 0 1
42 ബൂട്ട് ഫോര്‍മാന്‍ 1 1 0
43 ബ്‌ളാക്ക് സ്മിത്തി ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ 1 1 0
44 ടെയിലറിംങ് ഇന്‍സ്‌ട്രെക്ടര്‍ 6 5 1
45 വയര്‍മാന്‍ 1 1 0
46 ഷൂമേസ്തിരി 2 1 1
47 എന്‍ജിന്‍ ഡ്രൈവര്‍ 1 0 1
48 വാര്‍ഡര്‍ അറ്റന്‍ഡന്റ് 4 3 1
49 പാക്കര്‍ ക്‌ളര്‍ക്ക് 1 0 1
50 വീവര്‍ 2 2 0
51 പി.റ്റി ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ 1 1 0
52 അസി.പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍  കം ഡ്രൈവര്‍ 66 52 14
53 ഡ്രൈവര്‍ 2 1 1
54 വീവിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് 5 4 1
55 മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ 12 9 3
56 ഇ.സി.ജി ടെക്‌നീഷ്യന്‍ 1 1 0
57 ഫാര്‍മസിസ്റ്റ്‌ 13 10 3
58 ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യൻ
5 2 3
59 നഴ്‌സിങ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ 12 9 3
60 സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ്(മെയില്‍) 3 2 1
61 അഗ്രികള്‍ചര്‍ ഓഫീസര്‍ 2 2 0
62 ഡോഗ് ഹാന്‍ഡ്‌ലര്‍ (ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍ ) 2 2 0
63 ഡോഗ് ഹാന്‍ഡ്‌ലര്‍ (അസി.പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍ ) 3 3 0
64 സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ് ഗ്രേഡ്-2 3 2 1
65 ഹോസ്പിറ്റല്‍ അറ്റന്‍ഡന്റ് ഗ്രേഡ്-1 1 0 1
66 ഹോസ്പിറ്റല്‍ അറ്റന്‍ഡന്റ് ഗ്രേഡ്-2 1 0 1
67 ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ 1 0 1
68 ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ 1 0 1
69 ഇലക്ട്രീഷ്യൻ 2 0 2
70 പ്ലംബർ 1 0 1
71 ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് 1 0 1
RegionMasterScripts