K e r a l P r i s o n s
തസ്തിക തീയതി ഉത്തരവ് നം. ഉത്തരവ് തീയതി ഫൈനല്‍ /പ്രൊവിഷണല്‍ ഡൗൺലോഡ്
സൂപ്രണ്ട്,
സെൻട്രൽ പ്രിസൺ & കറക്ഷണൽ ഹോമുകൾ /
ഓപ്പൺ പ്രിസൺ & കറക്ഷണൽ ഹോമുകൾ /
ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രിസൺ
01.01.2024 ഇ1-36292/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-420 09-01-2024 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2023 ഇ1-31505/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-18 06-03-2023 ഫൈനല് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2023 ഇ1-31505/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-193 13-01-2023 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ1-33256/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-546 25-01-2022 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ1-33256/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-627 04-01-2022 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക

01.01.2018 to

01.01.2011

കേരള ഗസറ്റ് വാല്യം X, നം. 3806 27.12.2021 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 ഇ1-28812/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-47 12-11-2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2020 ഇ1-28812/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-144 12-11-2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2019 ഇ1-28812/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-33 12-11-2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2018 ഇ1-28812/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-543 12-11-2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2017 കേരള ഗസറ്റ് വാല്യം VIII, നം. 8 19.02.2019 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2016 കേരള ഗസറ്റ് വാല്യം VIII, നം. 8 19.02.2019 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട്‌ 01.01.2024 ഇ1-37338/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-242 09-01-2024 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2023 ഇ1-32717/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-619 02-05-2023 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2023 ഇ1-32717/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-252 07-01-2023 പ്രൊവിഷണല്‍ ‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ1-33259/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 29-01-2022 ഫൈനല് ‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ1-33259/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 04-01-2022 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 കേരള ഗസറ്റ് വാല്യം X, നം. 603 09.02.2021 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 ഇ1 -303/2021/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -4 07.01.2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2020 കേരള ഗസറ്റ് വാല്യം IX, നം. 1572 24.06.2020 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01-01-2020 ഇ1 -1753/2020/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -719 29-01-2020 പ്രൊവിഷണല്‍

ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക

01-01-2019 ഇ1 -5521/2019/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -52 16-07-2019 ഫൈനല്‍

ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക

01-01-2018 ഇ1 -5521/2019/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -157 16-07-2019 ഫൈനല്‍

ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക

01-01-2017 ഇ1 -5521/2019/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -42 16-07-2019 ഫൈനല്‍

ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക

01-01-2016 ഇ1 -5521/2019/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -82 16-07-2019 ഫൈനല്‍

ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക

01-01-2015 ഇ1 -5521/2019/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -766 16-07-2019 ഫൈനല്‍

ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക

വെൽഫെയർ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് I 01.01.2024 ഇ1-37412/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-507 08-01-2024 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2023 ഇ1-251/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-966 17-04-2023 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.20223 ഇ1-251/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-572 09-01-2023 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ1-33257/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-860 03-02-2022 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ1-33257/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-86 11-01-2022 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 ഇ1-30092/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-705 22-11-2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2020 ഇ1-30092/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-803 22-11-2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2019 ഇ1-30092/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-318 22-11-2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2018 കേരള ഗസറ്റ് വാല്യം Vol. VII, നം. 1239 08.05.2018 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട്‌ 01.01.2024 ഇ1-37410/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -937 08.01.2024 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2023 ഇ1-32740/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -269 01.04.2023 ഫൈനൽ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2023 ഇ1-32740/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -695 07.01.2023 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ1-18060/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -51 27.10.2022 ഫൈനൽ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ1-18060/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -705 22.07.2022 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 ഇ1 -305/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -878 21.01.2021 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 ഇ1 -305/2021/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -661 07.01.2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01-01-2020 ഇ1 -1719/2020/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -320 20-02-2020 ഫൈനല്‍

ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക

വനിതാ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട്‌ 01.01.2024 E1-37414/2023/PrHQ-162 18.03.2024 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2024 ഇ1-37414/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -199 08.01.2024 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2023 ഇ1-5650/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -735 20.02.2023 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
വെൽഫെയർ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് II 01.01.2024 ഇ1-37413/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-664 09-01-2024 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2023 ഇ1-257/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-754 06-03-2023 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2023 ഇ1-257/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-420 09-01-2023 പ്രൊവിഷണല് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ1-33261/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-420 03-02-2022 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ1-33261/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-433 04-01-2022 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 കേരള ഗസറ്റ് വാല്യം X, നം. 605 09.02.2021 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 ഇ1 -305/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -62 21.01.2021 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 ഇ1 -306/2021/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -418 07.01.2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് I 01.01.2024 ഇ6-141/2024/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 16.04.2024 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2023 ഇ6-3270/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 17.03.2023 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ6-286/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 03.02.2022 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ6-286/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-12 07.01.2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 ഇ6-14567/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-883 08-07-2021 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2013 - 01.01.2021 ഇ6-14567/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -998 30.06.2021 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2013 - 01.01.2021 ഇ6-14567/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -998 12.06.2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2020 ഇ6-4352/2020/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -998 27-02-2020 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഫീമെയ്ൽ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് I 01.01.2024 ഇ6-4282/2024/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 16.04.2024 ഫൈനല്‍‍‍‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 - 01.01.2022 ഇ6-7443/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 09.12.2022 ഫൈനല്‍‍‍‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 - 01.01.2022 ഇ6-7443/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 06.05.2022 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2020 ഇ6-21624/2020/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 08.01.2021 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് II 01.01.2023 ഇ6-3271/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യ 11.05.2023 ഫൈനല് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ6-743/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യ 03.02.2022 ഫൈനല്‍‍‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ6-743/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 13.01.2022 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2013 - 01.01.2021 ഇ6-14563/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 30.06.2021 ഫൈനല്‍‍‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2013 - 01.01.2021 ഇ6-14563/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 12.06.2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2016 ഇ6-6870/2016/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 09-12-2016 ഫൈനല്‍‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഫീമെയ്ൽ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് II 01.01.2020 - 01.01.2022 ഇ6-7509/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 02.12.2022 ഫൈനല്‍‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2020 - 01.01.2022 ഇ6-7509/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 16.11.2022 പ്രൊവിഷണല്‍ (പുതുക്കിയത്) ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 ഇ6-7509/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 27.03.2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2020 ഇ6-7509/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 27.03.2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രിസൺ ഓഫീസർ‌ 01.01.2023 E5-14104/2024/PrHQ 09-05-2024 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ5-751/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 25-01-2022 ഫൈനല്‍‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ5-751/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 10-01-2022 പ്രൊവിഷണല് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഗേറ്റ് കീപ്പർ 01.01.2023 E5-14105/2024/PrHQ 09-05-2024 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ5-752/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 29-01-2022 ഫൈനല്‍‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ5-752/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 13-01-2022 പ്രൊവിഷണല് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ 01.01.2023 E5-14107/2024/PrHQ 09-05-2024 പ്രൊവിഷണല് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ5-753/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 19-01-2022 പ്രൊവിഷണല് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ 01.01.2023

E5-14202/2024/PrHQ

09-05-2024 പ്രൊവിഷണല് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ5-754/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-204 14-02-2022 ഫൈനല്‍‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ5-754/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 19-01-2022 പ്രൊവിഷണല് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ലോവര്‍ സബോര്‍ഡിനേറ്റ് ഓഫീസേഴ്‌സ്‌ 01.01.2021 ഇ5-6005/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -244 30-06-2021 ഫൈനല്‍‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2014 - 01.01.2021 ഇ5-6005/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 30.06.2021 ഫൈനല്‍‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
വാർഡർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് 01.01.2013 - 01.01.2021 ഇ5-6005/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 16-06-2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
04.01.2013 ഇ5-6005/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 11.06.2021 ഫൈനല്‍‍ റിവൈസ്ഡ് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
04.01.2013 ഇ5-6005/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 22.05.2021 ഫൈനല്‍‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
04.01.2013 ഇ5-6005/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 16.03.2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഫീമെയ്ൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ 01.01.2022 ഇ6-922/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 19-02-2022 ഫൈനല്‍‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ6-922/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 20-01-2022 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 ഇ6-8241/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 28.05.2021 ഫൈനല്‍‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 ഇ6-8241/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 07.04.2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2020 ഇ6-15919/2020/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 21.07.2020 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ കം ഡ്രൈവർ 01.01.2022 ഇ3-28344/2019/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-422 29-12-2023 ഫൈനല്‍‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ3-28344/2019/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-909 24-08-2023 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 ഇ3-28344/2019/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-826 31-05-2022 ഫൈനല്‍‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 ഇ3-28344/2019/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 10-03-2022 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2020 ഇ3-28344/2019/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-760 26-02-2022 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2020 ഇ3-28344/2019/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -764 08.01.2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്‌ 01.01.2024 ഇ1-38680/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-240 08-01-2024 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2023 ഇ1-1056/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-39 06-03-2023 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2023 ഇ1-1056/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-836 12-01-2023 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ1-33854/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-156 25-01-2022 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ1-33854/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-119 10-01-2022 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 ഇ1-29364/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-958 15-12-2021 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 ഇ1-29364/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-568 19-11-2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2020 കേരള ഗസറ്റ് വാല്യം IX, നം. 1570 24.06.2020 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01-01-2020 ഇ1 -2483/2020/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -920 27-02-2020 ഫൈനല്‍

ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്‌ 01.01.2024 ഇ1-37425/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-865 08-01-2024 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2023 ഇ-1057/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-362 31-01-2023 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2023 ഇ-1057/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-335 12-01-2023 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ-11/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-555 25-01-2022 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ1-11/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-660 10-01-2022 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 ഇ1-27433/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-647 02-12-2021 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 ഇ1-27433/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-246 28-10-2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2020 കേരള ഗസറ്റ് വാല്യം IX, നം. 1583 24.06.2020 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01-01-2020 ഇ1 -2531/2020/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -667 25-02-2020 ഫൈനല്‍

ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക

ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് 01-01-2024 ഇ1-37430/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-860 06-01-2024 പ്രൊവിഷണല് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01-01-2023 ഇ1-1062/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-526 04-02-2023 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01-01-2023 ഇ1-1062/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-90 12-01-2023 പ്രൊവിഷണല് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01-01-2022 ഇ1-326/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-184 27-01-2022 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01-01-2022 ഇ1-326/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-336 10-01-2022 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01-01-2021 ഇ1-27577/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-933 02-12-2021 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01-01-2021 ഇ1-27577/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -907 02-11-2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01-01-2020 ഇ1 -2647/2020/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -199 25-02-2020 ഫൈനല്‍

ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് 01.01.2024 ഇ1-37434/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്-43 01-03-2024 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2024 ഇ1-37434/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്-449 11-01-2024 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2023 ഇ1-1068/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്-235 14-02-2023 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2023 ഇ1-1068/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്-80 12-01-2023 പ്രൊവിഷണല് ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ1-327/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്-107 05-02-2022 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ1-327/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്-592 14-01-2022 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 ഇ1-28161/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -902 10-12-2021 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 ഇ1 -28161/2021/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -771 05-11-2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2020 ഇ1 -17837/2020/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -39 20.10.2020 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2020 ഇ1 -17837/2020/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 18.08.2020 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01-01-2019 ഇ1 -5817/2019/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -137 04-03-2020 ഫൈനല്‍

ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക

ക്ലര്‍ക്ക് 01.01.2024 ഇ1-1478/2024/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-226 24-02-2024 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2024 ഇ1-1478/2024/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-461 20-01-2024 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2023 ഇ1-1066/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-395 01-03-2023 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2023 ഇ1-1066/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-846 20-01-2023 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ1-E1-328/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-236 26-02-2022 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2022 ഇ1-328/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-521 18-01-202 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2021 ഇ1-28164/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-622 09-11-2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01.01.2020 ഇ1 -17838/2020/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -365 20-10-2020 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
ടൈപ്പിസ്റ്റ്‌ 01-01-2024 ഇ1-39105/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-46 01-03-2024 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01-01-2024 ഇ1-39105/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-718 06-01-2024 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01-01-2023 ഇ1-1714/2023/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-290 20-01-2023 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01-01-2022 ഇ1-329/2022/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-79 05-02-2022 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01-01-2022 ഇ1-329/2022പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-481 07-01-2022 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01-01-2021 ഇ1-28165/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-966 15-12-2021 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01-01-2021 ഇ1-28165/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -796 05-11-2021 പ്രൊവിഷണല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
01-01-2020 ഇ1-2882/2020/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -97 18-03-2020 ഫൈനല്‍ ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
RegionMasterScripts