തസ്തിക തീയതി ഉത്തരവ് നം. ഉത്തരവ് തീയതി ഫൈനല്‍ /പ്രൊവിഷണല്‍
സൂപ്രണ്ട്,
സെൻട്രൽ പ്രിസൺ & കറക്ഷണൽ ഹോമുകൾ /
ഓപ്പൺ പ്രിസൺ & കറക്ഷണൽ ഹോമുകൾ /
ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രിസൺ
01.01.2017 കേരള ഗസറ്റ് വാല്യം VIII, നം. 8 19.02.2019 ഫൈനല്‍ Click here
01.01.2016 കേരള ഗസറ്റ് വാല്യം VIII, നം. 8 19.02.2019 ഫൈനല്‍ Click here
ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട്‌ 01.01.2021 കേരള ഗസറ്റ് വാല്യം X, നം. 603 09.02.2021 ഫൈനല്‍ Click here
01.01.2021 ഇ1 -303/2021/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -4 07.01.2021 പ്രൊവിഷണല്‍ Click here
01.01.2020 കേരള ഗസറ്റ് വാല്യം IX, നം. 1572 24.06.2020 ഫൈനല്‍ Click here
01-01-2020 ഇ1 -1753/2020/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -719 29-01-2020 പ്രൊവിഷണല്‍

Click here

01-01-2019 ഇ1 -5521/2019/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -52 16-07-2019 ഫൈനല്‍

Click here

01-01-2018 ഇ1 -5521/2019/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -157 16-07-2019 ഫൈനല്‍

Click here

01-01-2017 ഇ1 -5521/2019/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -42 16-07-2019 ഫൈനല്‍

Click here

01-01-2016 ഇ1 -5521/2019/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -82 16-07-2019 ഫൈനല്‍

Click here

01-01-2015 ഇ1 -5521/2019/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -766 16-07-2019 ഫൈനല്‍

Click here

വെൽഫെയർ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് I 01.01.2021 കേരള ഗസറ്റ് വാല്യം Vol. VII, നം. 1239 08.05.2018 ഫൈനല്‍ Click here
ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട്‌ 01.01.2021 ഇ1 -305/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -878 21.01.2021 ഫൈനല്‍ Click here
01.01.2021 ഇ1 -305/2021/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -661 07.01.2021 പ്രൊവിഷണല്‍ Click here
01-01-2020 ഇ1 -1719/2020/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -320 20-02-2020 ഫൈനല്‍

Click here

വെൽഫെയർ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് II 01.01.2021 കേരള ഗസറ്റ് വാല്യം X, നം. 605 09.02.2021 ഫൈനല്‍ Click here
01.01.2021 ഇ1 -305/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -62 21.01.2021 ഫൈനല്‍ Click here
01.01.2021 ഇ1 -306/2021/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -418 07.01.2021 പ്രൊവിഷണല്‍ Click here
അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് I 01.01.2021 ഇ6-14567/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു-883 08-07-2021 ഫൈനല്‍ Click here
01.01.2013 - 01.01.2021 ഇ6-14567/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -998 30.06.2021 ഫൈനല്‍ Click here
01.01.2013 - 01.01.2021 ഇ6-14567/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -998 12.06.2021 പ്രൊവിഷണല്‍ Click here
01.01.2020 ഇ6-4352/2020/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -998 27-02-2020 പ്രൊവിഷണല്‍ Click here
ഫീമെയ്ൽ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് I 01.01.2020 ഇ6-21624/2020/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 08.01.2021 ഫൈനല്‍ Click here
അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് II 01.01.2013 - 01.01.2021 ഇ6-14563/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 12.06.2021 ഫൈനല്‍‍‍ Click here
01.01.2013 - 01.01.2021 ഇ6-14563/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 30.06.2021 പ്രൊവിഷണല്‍ Click here
01.01.2016 ഇ6-6870/2016/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 09-12-2016 ഫൈനല്‍‍ Click here
ഫീമെയ്ൽ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് II 01.01.2021 ഇ6-7509/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 27.03.2021 പ്രൊവിഷണല്‍ Click here
01.01.2020 ഇ6-7509/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 27.03.2021 പ്രൊവിഷണല്‍ Click here
ലോവര്‍ സബോര്‍ഡിനേറ്റ് ഓഫീസേഴ്‌സ്‌ 01.01.2014 - 01.01.2021 ഇ5-6005/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 30.06.2021 ഫൈനല്‍‍ Click here
വാർഡർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് 01.01.2013 - 01.01.2021 ഇ5-6005/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 16-06-2021 പ്രൊവിഷണല്‍ Click here
04.01.2013 ഇ5-6005/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 11.06.2021 ഫൈനല്‍‍ റിവൈസ്ഡ് Click here
04.01.2013 ഇ5-6005/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 22.05.2021 ഫൈനല്‍‍ Click here
04.01.2013 ഇ5-6005/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 16.03.2021 പ്രൊവിഷണല്‍ Click here
ഫീമെയ്ൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ 01.01.2021 ഇ6-8241/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 28.05.2021 ഫൈനല്‍‍ Click here
01.01.2021 ഇ6-8241/2021/പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 07.04.2021 പ്രൊവിഷണല്‍ Click here
01.01.2020 ഇ6-15919/2020/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 21.07.2020 പ്രൊവിഷണല്‍ Click here
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ കം ഡ്രൈവർ 01.01.2020 ഇ3-28344/2019/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -764 08.01.2021 പ്രൊവിഷണല്‍ Click here
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്‌ 01.01.2020 കേരള ഗസറ്റ് വാല്യം IX, നം. 1570 24.06.2020 ഫൈനല്‍ Click here
01-01-2020 ഇ1 -2483/2020/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -920 27-02-2020 ഫൈനല്‍

Click here

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്‌ 01.01.2020 കേരള ഗസറ്റ് വാല്യം IX, നം. 1583 24.06.2020 ഫൈനല്‍ Click here
01-01-2020 ഇ1 -2531/2020/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -667 25-02-2020 ഫൈനല്‍

Click here

ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് 01-01-2020 ഇ1 -2647/2020/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -199 25-02-2020 ഫൈനല്‍

Click here

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് 01.01.2020 ഇ1 -17837/2020/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -39 20.10.2020 ഫൈനല്‍ Click here
01.01.2020 ഇ1 -17837/2020/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു 18.08.2020 പ്രൊവിഷണല്‍ Click here
01-01-2019 ഇ1 -5817/2019/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -137 04-03-2020 ഫൈനല്‍

Click here

ക്ലര്‍ക്ക് 01.01.2020 ഇ1 -17838/2020/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -365 20.10.2020 ഫൈനല്‍ Click here
ടൈപ്പിസ്റ്റ്‌ 01-01-2020 ഇ1-2882/2020/ പി.ആർ.എച്ച്.ക്യു -97 18-03-2020 ഫൈനല്‍

Click here