ക്രമ നമ്പർ വിജ്ഞാപന നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
02 ഇ1-19161/2017/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ-30 07/09/2021 തസ്തിക മാറ്റം വഴി വെൽഫെയർ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-2 തസ്തികയിലേയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനുളള അപേക്ഷ മലയാളം Click Here
01 ഇ4-3811/2020/പി.ആര്‍.എച്ച്.ക്യൂ 12/06/2021 ജയിൽ വകുപ്പിൽ 3 ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയും 5 കൗൺസിലർമാരെയും കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട് മലയാളം Click Here