K e r a l P r i s o n s

ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

  • ഡി.ഐ.ജി. ഓഫ് പ്രിസണ്‍സ് & കറക്ഷണല്‍ സര്‍വ്വീസസ്‌
  • സൂപ്രണ്ട്‌, സെന്‍ട്രല്‍ പ്രിസൺ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം / ഓപ്പൺ പ്രിസൺ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം / ഹൈസെക്യൂരിറ്റി പ്രിസണ്‍
  • ജോയിൻറ് സൂപ്രണ്ട് / സീനിയര്‍ ലെക്ചറര്‍, സിക്ക / സൂപ്രണ്ട് ജില്ലാ ജയില്‍ / വിമെൻ പ്രിസണ്‍ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം / വിമെൻ ഓപ്പൺ പ്രിസണ്‍ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം
  • ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് / സൂപ്രണ്ട് സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍ / ബോസ്റ്റല്‍ സ്‌കൂള്‍ / ലോ ലക്ചറര്‍, സിക്ക

നോണ്‍- ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

  • അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് - I / സൂപ്രണ്ട്, സബ് ജയില്‍ / ആര്‍മറര്‍, സിക്ക / ട്രെയിനിംഗ് ഓഫീസര്‍, സിക്ക / സൂപ്പര്‍വൈസര്‍, ഓപ്പൺ പ്രിസൺ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം / ബോസ്റ്റല്‍ സ്‌കൂള്‍ / സ്‌റ്റോര്‍ കീപ്പര്‍, ഓപ്പൺ പ്രിസൺ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം
  • അസിസ്റ്റൻറ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-II / പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍ / ഗേറ്റ് കീപ്പര്‍
  • ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍
  • അസിസ്റ്റൻറ് പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍
RegionMasterScripts