K e r a l P r i s o n s
നമ്പർ തീയതി വിഷയം ഭാഷ ഡൗൺലോഡ്
WP1-18271/2022/PrHQ 27/07/2022 സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിൻറെ പ്രൊബേഷൻ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തിഗത പദ്ധതികൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ സൂനീതി പോർട്ടൽ മുഖേന ലഭ്യമാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. മലയാളം ഇവിടെ ക്‌ളിക്ക് ചെയ്യുക
RegionMasterScripts