K e r a l P r i s o n s

ഈ സ്ഥാപനം ശിക്ഷാ കാലവധി പരിഗണിക്കാതെ വനിതകളായ എല്ലാ ശിക്ഷാ തടവുകാരെയും, റിമാന്‍ഡ്‌/വിചാരണ തടവുകാരെയും, പാര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായുളളതാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെയുളള മൂന്ന് വിമെൻ പ്രിസൺ & കറക്ഷണല്‍ ഹോമുകള്‍ തിരുവനന്തപുരം, വിയ്യൂര്‍, കണ്ണൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

RegionMasterScripts