K e r a l P r i s o n s

ഈ സ്ഥാപനത്തില്‍ നല്ല പെരുമാറ്റമുളള കഠിന തടവിനു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട വനിതാ തടവുകാരെ പാര്‍പ്പിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ഏക വിമെൻ ഓപ്പൺ പ്രിസൺ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുരയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

Open Prison for Women & Correctional Home, Thiruvanathapuram

Land Phone No.

0471-2340772

Email

wop.tvpm.prisons@kerala.gov.in

Established Year

6/5/2013

Land Area

1.5 acre

Location

Street

Poojappura

Village

Thycaud

Corporation/ Municipality/Panchayath

Thiruvanathapuram

Important Institutions near Jail with distance

Police Station

Poojappura - 2 KM

0471-2350266

Fire Station

Chenkal Choola - 3.4 KM

0471-2333101

Court

Sessions Court Complex, Vanchiyoor - 5.4 KM

Railway Station

Thiruvanathapuram Central - 4.2 KM

Bus Station

Thiruvanathapuram Central - 4.2 KM

Taluk Hospital

Fort Hospital, Thiruvanathapuram - 5.6 KM

District Hospital

General Hospital, Thiruvanathapuram - 4.9 KM

Medical College

Hospital

Thiruvanathapuram - 7.6 KM

Distance from main road

1 km (Poojappura - Vazhuthacaud road)

Number of Cells

Barrack

4

Cells

Nil

Authorised accommodation capacity of the Jail

20

Average no of Prisoners

12

Production units working in Jail

Food unit, Tailoring, Paultry farm, Mushroom, Agriculture, Fish farm

Smt. T. J. Jaya

Superintendent,
Women Open Prison,
Thiruvananthapuram

+91 9446899547

Staff Pattern
SL No. Designation Scale of Pay No. of Post

1

Superintendent

63700-123700

1

2

Assistant Superintendent Grade-I

43400-91200

1

3

Assistant Superintendent Grade-II

41300-87000

1

4

Female Assistant Prison Officer

27900-63700

4

5

 Assistant Prison Officer cum driver

26500-60700

1

RegionMasterScripts