K e r a l P r i s o n s

ജയില്‍ ഭരണത്തെ കുറിച്ചോ, ജയില്‍ വകുപ്പിലെ അഴിമതികളെ സംബന്ധമായോ എന്തെങ്കിലും പരാതികളുണ്ടെങ്കില്‍ keralaprisons@gov.in എന്ന ഇ-മെയില്‍ വിലാസത്തില്‍ അയക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ്ണമായ പേരും, മേല്‍വിലാസവും, മൊബൈല്‍ നമ്പരും പരാതിയോടൊപ്പം നല്‍കേണ്ടതാണ്, അല്ലാതുളള പരാതികളില്‍മേല്‍ തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല

RegionMasterScripts