K e r a l P r i s o n s

പുതിയ വാർത്തകൾ

ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ

ബഹു: കേരളാ മുഖ്യമന്ത്രി

ഡോ: ഷെയ്ക്ക് ദർവേഷ്‌ സാഹിബ് IPS

ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ് & കറക്ഷണല്‍ സര്‍വീസസ്

സ്റ്റേറ്റ് പ്രിസൺ കൺട്രോൾ റൂം - 0471 2340337

വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് കൺട്രോൾ റൂം & ടെക്‌നിക്കൽ സെൽ - 0471 2344164