K e r a l P r i s o n s

ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ

ബഹു: കേരളാ മുഖ്യമന്ത്രി

ശ്രീ. ബൽറാം കുമാർ ഉപാദ്ധ്യായ ഐ.പി.എസ്.‌

ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ് & കറക്ഷണല്‍ സര്‍വീസസ്

ജയിൽ ജനസംഖ്യ

തീയതി:

Gender

Prisoner Category

സ്റ്റേറ്റ് പ്രിസൺ കൺട്രോൾ റൂം - 0471 2340337, 9188400211

ടെക്‌നിക്കൽ സെൽ - 0471 2344164