01.01.2017ലെ വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- I, വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്- II തസ്തികയിലെ താല്‍കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. 01.01.2018-ലെ വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസര്‍ ഗ്രേഡ്-II ഫീമെയില്‍ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട്‌ അന്തിമസീനിയോറിറ്റി സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

Farming

ആട് വളര്‍ത്തല്‍

പന്നി വളര്‍ത്തല്‍

കോഴി വളര്‍ത്തല്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

Shri. PINARAYI VIJAYAN

Hon'ble Chief Minister of Kerala

 

Smt. R. SREELEKHA IPS

Director General of Prisons
and Correctional Services

________________
iAPS Prisons

________________
Lock-up Report

________________