ശ്രീമതി ആർ. ശ്രീലേഖ IPS അവർകൾ കേരള പ്രിസൺസ് & കറക്ഷണൽ സർവീസസ് വകുപ്പ് മേധാവിയായി 18/01/2017ന് ചുമതലയേറ്റു.

Farming

ആട് വളര്‍ത്തല്‍

പന്നി വളര്‍ത്തല്‍

കോഴി വളര്‍ത്തല്‍

 

 

 

 

 

 

 

 

Shri. PINARAYI VIJAYAN
Hon'ble Chief Minister of Kerala

 

Smt. R. SREELEKHA IPS

Director General of Prisons
and Correctional Services

________________
iAPS Prisons

________________
Lock-up Report

________________