2021


സ്ഥാനകയറ്റം, സ്ഥലംമാറ്റം, മറ്റു ഉത്തരവുകള്‍

PROMOTION, TRANSFER, OTHER ORDERS

 

സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ

GOVERNMENT ORDERS
സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക

SENIORITY LIST

01 02 03 04 05 06

Designation

Order/

Gazette Date

Order /Gazette No.

As on Date

Final/

Provisional

Female Assistant Prison Officer

07.04.2021

E6-8241/2021/PrHQ

01.01.2021

Provisional

Women Assistant Superintendent Gr-II

27.03.2021

E6-7509/2021/PrHQ

01.01.2021

Provisional

Women Assistant Superintendent Gr-II

27.03.2021

E6-7509/2021/PrHQ

01.01.2020

Provisional

Welfare Officer Gr-II

09.02.2021

Vol. X    No.605

01.01.2021

Final

Deputy Superintendent

09.02.2021

Vol. X    No.604

01.01.2021

Final

Joint Superintendent

09.02.2021

Vol. X    No.603

01.01.2021

Final

Welfare Officer Gr-II

21.01.2021

E1-305/2021/PrHQ-62

01.01.2021

Final

Deputy Superintendent

21.01.2021

E1-305/2021/PrHQ-878

01.01.2021

Final

Female Asst. Superintendent Gr-I

08.01.2021

E6-21624/2020/ PrHQ

01.01.2020

Final

Asst. Prison Officer cum Driver

08.01.2021

E3-28344/2019/ PrHQ-764

01.01.2020

Provisional

Joint Superintendent

07.01.2021

E1-303/2021/ PrHQ-4

01.01.2021

Provisional

Deputy Superintendent

07.01.2021

E1-305/2021/ PrHQ-661

01.01.2021

Provisional

Welfare Officer Gr-II

07.01.2021

E1-306/2021/ PrHQ-418

01.01.2021

Provisional2020

സ്ഥാനകയറ്റം / സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ്

PROMOTION / TRANSFER ORDERS


സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ

GOVERNMENT ORDERS

സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക

SENIORITY LIST

 

01 02 03 04 05 06

Designation

Order/

Gazette Date

Order /Gazette No.

As on Date

Final/

Provisional

Clerk

20.10.2020

E1-17838/2020/ PrHQ-365

01.01.2020

Final

Senior Clerk

20.10.2020

E1-17837/2020/ PrHQ-39

01.01.2020

Final

Clerk

07.09.2020

E1-17838/2020/ PrHQ

01.01.2019, 01.01.2020

Provisional

Senior Clerk

18.08.2020

E1-17837/2020/ PrHQ

01.01.2020

Provisional

Female APO

21.07.2020

E6-15919/2020/ PrHQ

01.01.2020

Provisional

Joint Superintendent

24.06.2020

1572

01.01.2020

Final

Senior Superintendent

24.06.2020

1570

01.01.2020

Final

Junior Superintendent

24.06.2020

1571

01.01.2020

Final

Joint Superintendent

29-01-2020

E1-1753/2020/ PrHQ-719

01-01-2020

Final


16-07-2019

E1-5521/2019/ PrHQ-52

01-01-2019

Final

16-07-2019

E1-5521/2019/ PrHQ-157

01-01-2018

Final

16-07-2019

E1-5521/2019/ PrHQ-42

01-01-2017

Final

16-07-2019

E1-5521/2019/

PrHQ-82

01-01-2016

Final

16-07-2019

E1-5521/2019/

PrHQ-766

01-01-2015

Final

Deputy Superintendent

20-02-2020

E1-1719/2020/

PrHQ-320

01-01-2020

Final

Senior Superintendent

27-02-2020

E1-2483/2020/

PrHQ-920

01-01-2020

Final

Junior Superintendent

25-02-2020

E1-2531/2020/

PrHQ-667

01-01-2020

Final

Typist

18-03-2020

E1-2882/2020/

PrHQ-97

01-01-2020

Final

Head Clerk

25-02-2020

E1-2647/2020/

PrHQ-199

01-01-2020

Final

Senior Clerk

04-03-2020

E1-5817/2019/

PrHQ-137

01-01-2019

Final

 


2009 - 2019


GOVERMENT ORDERS

സ്ഥാനകയറ്റം / സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ്

PROMOTION / TRANSFER ORDERS

 

 

 

 

  • Circular No. 31/2017 കാര്പെന്ററി യൂണിറ്റുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജയിലുകളില് കളിപ്പാട്ടങ്ങള് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ
  • Circular No. 45/16 - ജയില് ഉപദേശക സമിതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് സമര്പ്പിക്കുന്ന പോലീസ് നല്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള് സംബന്ധിച്ച്
  • Circular No. 41/16 - മാനസിക രോഗികളായ തടവുകാരെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളില് അയക്കുമ്പോള് പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്
  • Circular No. 40/16 - നിയമസഭാ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തടവുകാർക്ക് പരോൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണം മാറ്റിയത് സംബന്ധിച്ച്
  • Circular No. 37/16 - ജയിൽ അന്തേവാസികളുടെ വിനോദത്തിനായി സിനിമ പ്രദർശനം നടത്തുന്നത്
  • Circular No. 25/16 - ജയിൽ ഉപദേശകസമിതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അർഹരായ തടവുകാരുടെ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • Circular No. 20/16 - ജയിൽ ഉപദേശകസമിതി അടിയന്തിരമായി യോഗം ചേരുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം
  • camp_163/2014 : hmÀUÀam-cpsS kwØm-\-Xe ko\n-tbm-dn-ddn X¿m-dm-¡p-¶-Xn-\pÅ I½n-ddn cq]o-I-cn-¡p-¶Xv þ kw_-Ôn¨v.
  • 35/2014 : 2014se tIcfm {]nk-Wp-Ifpw kwip-²o-I-cW km³amÀKo-I-cW tkh-\-§fpw (\nÀÆ-l-Ww) N«-§Ä \S-¸n-em-¡p-¶Xv þ kw_-Ôn¨v

 

 

 

 

 

 

Sri Rishi Raj Singh IPS

Sri. Rishi Raj Singh IPS 

Director General of Prisons
and Correctional Services

________________
iAPS Prisons

________________
Lock-up Report

________________