അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ്-II/ പ്രിസൺ ഓഫീസർ/ ഗേറ്റ് കീപ്പർ/ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൺ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ പ്രൊമോഷൻ/സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവാകുന്നുനോട്ടീസ്-CFLT കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രതിദിന പ്രവർത്തന വിവരങ്ങൾ മേഖല D.I.G മാർ, വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്അവധിയില്‍ ആയിരിക്കുന്ന തടവുകാരെ ജയിലില്‍ പുന:പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു പ്രസിദ്ധികരണത്തിന് നോവല്‍ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം - മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികള്‍ - 65 വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള തടവുകാര്‍ക്ക് പ്രത്യേക അടിയന്തിരാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നു. തടവുകാരുടെ കൂടിക്കാഴ് ഇനി ഓണ്‍ ലൈനിലും -User Manual

2020


സ്ഥാനകയറ്റം / സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ്

PROMOTION / TRANSFER ORDERS

 

ഉത്തരവുകൾ / ORDERS


സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ

GOVERNMENT ORDERS

സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക

SENIORITY LIST

 

01 02 03 04 05 06

Designation

Order/

Gazette Date

Order /Gazette No.

As on Date

Final/

Provisional

Clerk

07.09.2020

E1-17838/2020/PrHQ

01.01.2019, 01.01.2020

Provisional

Senior Clerk

18.08.2020

E1-17837/2020/PrHQ

01.01.2020

Provisional

Female APO

21.07.2020

E6-15919/2020/PrHQ

01.01.2020

Provisional

Joint Superintendent

24.06.2020

1572

01.01.2020

Final

Senior Superintendent

24.06.2020

1570

01.01.2020

Final

Junior Superintendent

24.06.2020

1571

01.01.2020

Final

Joint Superintendent

29-01-2020

E1-1753/2020/ PrHQ-719

01-01-2020

Final


16-07-2019

E1-5521/2019/ PrHQ-52

01-01-2019

Final

16-07-2019

E1-5521/2019/ PrHQ-157

01-01-2018

Final

16-07-2019

E1-5521/2019/ PrHQ-42

01-01-2017

Final

16-07-2019

E1-5521/2019/

PrHQ-82

01-01-2016

Final

16-07-2019

E1-5521/2019/

PrHQ-766

01-01-2015

Final

Deputy Superintendent

20-02-2020

E1-1719/2020/

PrHQ-320

01-01-2020

Final

Senior Superintendent

27-02-2020

E1-2483/2020/

PrHQ-920

01-01-2020

Final

Junior Superintendent

25-02-2020

E1-2531/2020/

PrHQ-667

01-01-2020

Final

Typist

18-03-2020

E1-2882/2020/

PrHQ-97

01-01-2020

Final

Head Clerk

25-02-2020

E1-2647/2020/

PrHQ-199

01-01-2020

Final

Senior Clerk

04-03-2020

E1-5817/2019/

PrHQ-137

01-01-2019

Final

 


2009 - 2019


GOVERMENT ORDERS

സ്ഥാനകയറ്റം / സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ്

PROMOTION / TRANSFER ORDERS

 

 

 

 

  • Circular No. 31/2017 കാര്പെന്ററി യൂണിറ്റുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജയിലുകളില് കളിപ്പാട്ടങ്ങള് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ
  • Circular No. 45/16 - ജയില് ഉപദേശക സമിതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് സമര്പ്പിക്കുന്ന പോലീസ് നല്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള് സംബന്ധിച്ച്
  • Circular No. 41/16 - മാനസിക രോഗികളായ തടവുകാരെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളില് അയക്കുമ്പോള് പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്
  • Circular No. 40/16 - നിയമസഭാ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തടവുകാർക്ക് പരോൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണം മാറ്റിയത് സംബന്ധിച്ച്
  • Circular No. 37/16 - ജയിൽ അന്തേവാസികളുടെ വിനോദത്തിനായി സിനിമ പ്രദർശനം നടത്തുന്നത്
  • Circular No. 25/16 - ജയിൽ ഉപദേശകസമിതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അർഹരായ തടവുകാരുടെ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • Circular No. 20/16 - ജയിൽ ഉപദേശകസമിതി അടിയന്തിരമായി യോഗം ചേരുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം
  • camp_163/2014 : hmÀUÀam-cpsS kwØm-\-Xe ko\n-tbm-dn-ddn X¿m-dm-¡p-¶-Xn-\pÅ I½n-ddn cq]o-I-cn-¡p-¶Xv þ kw_-Ôn¨v.
  • 35/2014 : 2014se tIcfm {]nk-Wp-Ifpw kwip-²o-I-cW km³amÀKo-I-cW tkh-\-§fpw (\nÀÆ-l-Ww) N«-§Ä \S-¸n-em-¡p-¶Xv þ kw_-Ôn¨v

 

 

 

 

 

cm

Sri. Pinarayi Vijayan

Hon'ble Chief Minister of Kerala

Sri Rishi Raj Singh IPS

Sri. Rishi Raj Singh IPS 

Director General of Prisons
and Correctional Services

________________
iAPS Prisons

________________
Lock-up Report

________________