GOVERMENT ORDERS

TRANSFER ORDERS/ സ്ഥലം മാറ്റം

PROMOTION ORDERS

 • Circular No. 31/2017 കാര്‍പെന്ററി യൂണിറ്റുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജയിലുകളില്‍ കളിപ്പാട്ടങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ
 • Circular No. 45/16 - ജയില്‍ ഉപദേശക സമിതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്ന പോലീസ് നല്‍കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സംബന്ധിച്ച്
 • Circular No. 41/16 - മാനസിക രോഗികളായ തടവുകാരെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ അയക്കുമ്പോള്‍ പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്
 • Circular No. 40/16 - നിയമസഭാ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തടവുകാർക്ക് പരോൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണം മാറ്റിയത് സംബന്ധിച്ച്
 • Circular No. 37/16 - ജയിൽ അന്തേവാസികളുടെ വിനോദത്തിനായി സിനിമ പ്രദർശനം നടത്തുന്നത്
 • Circular No. 25/16 - ജയിൽ ഉപദേശകസമിതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അർഹരായ തടവുകാരുടെ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • Circular No. 20/16 - ജയിൽ ഉപദേശകസമിതി അടിയന്തിരമായി യോഗം ചേരുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം
 • camp_163/2014 : hmÀUÀam-cpsS kwØm-\-Xe ko\n-tbm-dn-ddn X¿m-dm-¡p-¶-Xn-\pÅ I½n-ddn cq]o-I-cn-¡p-¶Xv  þ kw_-Ôn¨v.
 • 35/2014 : 2014se tIcfm {]nk-Wp-Ifpw kwip-²o-I-cW km³amÀKo-I-cW tkh-\-§fpw (\nÀÆ-l-Ww) N«-§Ä \S-¸n-em-¡p-¶Xv þ kw_-Ôn¨v
 • Seniority list
 • Government Orders
 • Promotion & Transfer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cm

Sri. Pinarayi Vijayan

Hon'ble Chief Minister of Kerala

Sri Rishi Raj Singh IPS

Sri. Rishi Raj Singh IPS 

Director General of Prisons
and Correctional Services

________________
iAPS Prisons

________________
Lock-up Report

________________