ശ്രീമതി ആർ. ശ്രീലേഖ IPS അവർകൾ കേരള പ്രിസൺസ് & കറക്ഷണൽ സർവീസസ് വകുപ്പ് മേധാവിയായി 18/01/2017ന് ചുമതലയേറ്റു.

WAGES
  • The Prisons Department of Kerala pays fair wages to prison inmates who are engaged in prison industry (carpentry, blacksmithy, tailoring, weaving, printing, binding, soap making, agricultural activities etc.).
  • The inmates of prisons are allotted work after taking into consideration their social background, educational qualification, physical ability and previous work experience, etc.
  • The daily wages range from Rs.110/- to Rs.200/- for normal task for one day.
  • Extra wages are being given for extra tasks at various rates.
  • Inamates of open prison who performs extra task on agricutural work s are being given special rates of wages.

 

 

Shri. PINARAYI VIJAYAN
Hon'ble Chief Minister of Kerala

 

Smt. R. SREELEKHA IPS

Director General of Prisons
and Correctional Services

________________
iAPS Prisons

________________
Lock-up Report

________________