ഓണാഘോഷം 2017- സെന്‍ട്രല്‍ പ്രിസണ്‍ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം, വിയ്യൂര്‍


Bahubali Skit

Dance 1

Dance 2

Dance 3

Dance 4

Dance 5

Mahabali Skit

Pulimurukan Skit

Pulikali

Kolkali

 

 

cm

Sri. Pinarayi Vijayan

Hon'ble Chief Minister of Kerala

Sri Rishi Raj Singh IPS

Sri. Rishi Raj Singh IPS 

Director General of Prisons
and Correctional Services

________________
iAPS Prisons

________________
Lock-up Report

________________