ശ്രീമതി ആർ. ശ്രീലേഖ IPS അവർകൾ കേരള പ്രിസൺസ് & കറക്ഷണൽ സർവീസസ് വകുപ്പ് മേധാവിയായി 18/01/2017ന് ചുമതലയേറ്റു.

 

Director General of Prisons and Correctional Services

Prisons Headquarters, Poojappura,
Thiruvananthapuram - 695 012
Phone : 0471 - 2342744

Mob: 9446899501
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

-------------------------------------------------------------------------------------

State Prisons Control Room [SPCR] is functioning at the Headquarters

from 24/03/2014, round the clock.

Phone : 0471 - 2340337 FAX : 0471 - 2340337 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

_______________________________________________________________________________________

Website Inaugurated by Shri. Kodiyeri Balakrishnan,
Hon. Minister (Home, Vigilance & Tourism) of the State of Kerala on 21/10/2009.


 

 

 

 

 

Shri. PINARAYI VIJAYAN
Hon'ble Chief Minister of Kerala

 

Smt. R. SREELEKHA IPS

Director General of Prisons
and Correctional Services

________________
iAPS Prisons

________________
Lock-up Report

________________