വാർഡർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റിന്റെ 01.04.2013 പ്രകാരമുള്ള സംസ്ഥാനതല താത്കാലിക മോഡിഫൈഡ് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് uploaded on 05.05.2021

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് uploaded on 20.04.2021

ഡയറ്ററി-അനുബന്ധ സാധനങ്ങളുടെ 2021 ഒന്നാം ത്രൈമാസ കാലയളവിലെ കമ്പോള വില നിലവാര റിപ്പോർട്ട്uploaded on 21.03.2021

Thiruvananthapuram 1, 2

Kollam 1, 2

Alappuzha 1, 2

Pathanamthitta 1, 2

Kottayam 1 2

Idukki 1, 2

Ernakulam 1, 2

Thrissur 1, 2

Palakkad 1, 2

Kozhikkode 1, 2

Malappuram 1, 2

Wayanad 1, 2

Kannur 1, 2

Kasaragod 1, 2


-മുലാഖാത് ട്യൂട്ടോറിയൽ / eMulakat Tuitorial (Youtube link / FaceBook link)

 


Director General of Prisons and Correctional Services
ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പ്രിസണ്‍സ് & കറക്ഷണല്‍ സര്‍വീസസ്‌
Prisons Headquarters, Poojappura,
ജയില്‍ ആസ്ഥാനകാര്യാലയം, പൂജപ്പുര

Thiruvananthapuram / തിരുവനന്തപുരം - 695 012

Phone / ഫോണ്‍ : 0471 - 2340337, 2342532, 2342744

e-mail / ഇ-മെയില്‍ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

------------------------------------------------------------------------------------------

State Prisons Control Room [SPCR] is functioning at the Headquarters

from 24/03/2014, round the clock.

ജയില്‍ ആസ്ഥാനകാര്യാലത്തില്‍ 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്‌റ്റേറ്റ് പ്രിസണ്‍
കണ്‍ട്രോള്‍
റൂം 24-03-2014 ന്‌ ആരംഭിച്ചു.

Phone / ഫോണ്‍ : 0471 - 2340337 FAX / ഫാക്‌സ്‌ : 0471 - 2340337

E-mail / ഇ-മെയില്‍ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

---------------------------------------------------------------------------------


_______________________________________________________________________________________

Website Inaugurated by Shri. Kodiyeri Balakrishnan,
Hon. Minister (Home, Vigilance & Tourism) of the State of Kerala on 21/10/2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sri Rishi Raj Singh IPS

Sri. Rishi Raj Singh IPS 

Director General of Prisons
and Correctional Services

________________
iAPS Prisons

________________
Lock-up Report

________________